Tổng kết thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2023

22/01/2024

Sáng ngày 18/01/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020” (gọi tắt là Kết luận 61-KL/TW) và Quyết định số 673/QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp tham gia và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 (Quyết định 673/QĐ-TTg) năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW, đồng chí Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Trần Dương Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Kết luận 61-KL/TW tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành uỷ, Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố.

 

Năm 2023, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW các cấp trong tỉnh đã đi vào nền nếp, có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề ra nhiệm vụ sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ban Chỉ đạo cấp huyện đã tham mưu các huyện, thành ủy tập trung lãnh, chỉ đạo Hội Nông dân nâng cao vai trò trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thêm 5 tỷ 847 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh chuyển sang 02 tỷ đồng; ngân sách huyện chuyển sang 1 tỷ 310 triệu  đồng; vận động các doanh nghiệp, nông dân sản xuất giỏi, cán bộ, hội viên nông dân và các thành phần khác 2 tỷ 537 triệu đồng; đến nay tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh trên 46 tỷ đồng kịp thời giúp hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Tổ chức cho vay hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất với số tiền: trên 42  tỷ đồng, với 190 dự án, với 2.870 hộ vay.

 

Các cấp hội phối hợp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn cho hội viên nông dân, giúp hội viên, nông dân có điều kiện để phát triển sản xuất như: tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, hội thảo đầu bờ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả để phổ biến nhân ra diện rộng; đào tạo kỹ thuật sản xuất giống cua biển, nuôi cua thương phẩm cho các huyện ven biển. Phối hợp tuyên truyền vận động thành lập mới 15 hợp tác xã, đến nay toàn tỉnh có 150 hợp tác xã nông nghiệp và 01 Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Thành lập mới năm 2023 là 31 tổ hợp tác, nâng tổng số có 1.125 tổ hợp tác theo Nghị định 77/2019/NĐ-CP.

 

Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực góp công, góp sức, hiến đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và tuyên truyền, vận động nông dân tham gia kinh tế tập thể theo Tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh uỷ đề ra.

Nhiệm vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam luôn được quan tâm. Công tác củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội luôn được các uỷ đảng quan tâm. Lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo đúng quy định. Công tác phát triển hội viên được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt. Kết quả đã phát triển mới 9.081 hội viên (đạt 165% chỉ tiêu Trung ương), nâng tổng số đến nay có 153.455 hội viên, chiếm 74 % so với hộ nông nghiệp.

 

Hội nghị ghi nhận 10 ý kiến tham luận, thảo luận của đại diện Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc tỉnh xoay quanh việc cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo, việc phối hợp với Hội Nông dân trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Phản ánh công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, công tác triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận 61-KL/TW. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam, việc cân đối ngân sách hành năm để chuyển sang Quỹ Hỗ trợ nông dân; đề xuất kiến nghị hỗ trợ tập huấn chuyên môn Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện,...

 

Đồng chí Bùi Văn Bia, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Bia, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Kết luận 61-KL/TW của các huyện, thành phố. Thời gian tới, đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục duy trì thực hiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, nhất là các cuộc họp lệ kỳ, công tác phối hợp giữa các thành viên. Trong xây dựng thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cần đưa cụ thể nội dung hưởng ứng và phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” tạo thành phong trào sâu rộng trong các cấp Hội Nông dân năm 2024 theo chủ trương của Tỉnh ủy.

 

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg, Kế hoạch số 2963/KH-UBND, ngày 29/06/2012 của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cấp Hội Nông dân trong tỉnh để nâng cao nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo các cấp tham mưu tốt cho các cấp uỷ Đảng tăng cường lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Hội Nông dân xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn thiết thực hiệu quả.

 

Quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên và phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm của nông dân; nắm chắc tình hình của nông dân và xu thế phát triển để tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành chính sách phù hợp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

 

 

Huỳnh Lê