Quyết định thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Tỉnh ủy Bến Tre

997-QĐ/TU

01/02/2024

Hồ Thị Hoàng Yến

01/02/2024

Tỉnh ủy Bến Tre

Quyết định

Quyết định thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030