Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

94-HD/BTGTU

10/01/2024

Võ Thành Đô

10/01/2024

Văn phòng Tỉnh ủy

Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024