Về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

UBND Tỉnh Bến Tre

2715/UBND-KGVX

12/05/2023

Nguyễn Thị Bé Mười

12/05/2023

Văn phòng Tỉnh ủy

Công văn

Về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng