Xây dựng tinh thần đoàn kết trong Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

25/03/2024

Đoàn kết là để tập hợp sức mạnh, là sự kết hợp nhiều người, mỗi người một ưu điểm riêng mà người khác không có; đoàn kết là sự cảm thông, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người. Đoàn kết là sự gắn kết chặt chẽ mọi người với nhau, cùng đồng lòng chung sức, hỗ trợ nhau để giải quyết công việc. Sự kết hợp ấy sẽ tạo nên sức mạnh to lớn giúp mọi người vượt qua mọi khó khăn, đem lại kết quả tốt đẹp và thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh xem đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc trong dựng nước và giữ nước, vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng.

Sự cần thiết phải xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ

Xây dựng đoàn kết nội bộ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công. Bởi “đoàn kết là sức mạnh vô địch” và điều đó đã trở thành chân lý, là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Có đoàn kết ắt sẽ thành công; đoàn kết là sức mạnh, là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta từ xưa đến nay đã chứng minh, nếu thiếu sự đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, thì không thể nào đánh đuổi được giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.

Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết là vấn đề có tính chiến lược, quyết định mọi thành công của cách mạng. Đây cũng chính là bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong công tác tổ chức và cán bộ của Đảng, cũng như việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay. Mỗi khi nội bộ chưa thống nhất về chính trị tư tưởng, về chủ trương, về lợi ích thì không thể có sự đoàn kết nhất trí cao, đồng nghĩa với nó là sự bất ổn và tạo nên lực cản kìm hãm sự phát triển chung của tổ chức Đảng và của toàn Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết trước hết là đoàn kết nội bộ, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, trong đó, đoàn kết nội bộ, đoàn kết trong Đảng là nền tảng, là bí quyết thành công của sự tồn tại và phát triển bền vững của Đảng và của dân tộc Việt Nam ta. Đoàn kết tạo ra sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, rào cản, nhằm đem lại kết quả tốt đẹp cho cuộc sống và là chìa khóa vàng đem lại thành công.

Theo quan điểm của Bác, Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng. Do đó, Ngưởi yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng và các đồng chí của mình thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ. Người căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: học tư tưởng, đạo đức đoàn kết Hồ Chí Minh là “Gột rửa tất cả cái gì có thể chia rẽ chúng ta, trau dồi tất cả cái gì thắt chặt chúng ta”.

Trong điều kiện hiện nay, do ảnh hưởng tác động từ mặt trái của các quan hệ xã hội, của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp đe dọa đến việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong từng tổ chức. Do đó, đòi hỏi mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị phải kịp thời đổi mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng và giữ vững sự đoàn kết. Kịp thời phát hiện và đập tan những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ.

Những kết quả đạt được

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng đảng viên trong chi bộ ý thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, xem đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ tiên quyết, là yếu tố quyết định đến tiến độ và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối là một chi bộ đặc thù, với 27 đảng viên, nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy Khối và Đoàn Khối (49.15% đảng viên có chức vụ). Thời gian qua, thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Chi bộ luôn chủ động triển khai đầy đủ, kịp thời nội dung học tập, làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Thông qua các hội nghị học tập, cập nhật kiến thức, sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề hàng quý; đưa nội dung học tập, làm theo và nêu gương vào chương trình công tác của chi bộ; lãnh đạo đảng viên đăng ký cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương phù hợp với từng đồng chí; ngoài thực hiện giám sát thường xuyên, chi bộ định kỳ kiểm tra, giám sát chuyên đề việc học tập, làm theo và nêu gương theo Bác đối với đảng viên trong chi bộ..

Đảng viên Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và chi bộ Điện lực Mỏ Cày Nam phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2023 tại Khu Di tích Đồng Khởi (xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam)

Hầu hết cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động, có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức và trình độ, năng lực công tác, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đó, 04 năm qua, chi bộ đều được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, chi bộ vẫn còn hạn chế nhất định. Đó là: Tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, xử lý công việc của một số cán bộ, bộ phận có việc, có mặt còn hạn chế. Công tác phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ giữa các cá nhân, giữa các ban đôi khi chưa nhịp nhàng, chặt chẽ. Chưa thật sự đoàn kết trong tất cả các đồng chí đảng viên của chi bộ, có biểu hiện bằng mặt không bằng lòng. Chưa có tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình quyết liệt, chân thật trong sinh hoạt chi bộ để giúp đồng chí mình sửa chữa hạn chế, khuyết điểm….

Một số giải pháp xây dựng tinh thần đoàn kết trong chi bộ

Một là, “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Nêu gương và xây dựng đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tương thân, tương ái, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, về ý chí và hành động. Đây là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan, tổ chức công đoàn.

Hai là, Mỗi đồng chí đảng viên phải luôn xác định bản thân là một nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ 4 tốt. Từng đồng chí phải thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; vượt qua định kiến cá nhân; tuân thủ ý thức, tổ chức, kỷ luật. Khi có khuyết điểm, tồn tại, hạn chế thì phải tự giác nhận khuyết điểm và sai sót của bản thân, tự soi, tự sửa. Kịp thời khắc phục những hậu quả; không đùn đẩy đổ lỗi của mình cho người khác. Tự phê bình là tự cứu mình và phê bình là cứu người.

Ba là, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối là chi bộ đặc thù, bởi vậy, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ phải gương mẫu, tiên phong, làm gương trong việc làm, hành động. Thực hiện tốt các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Nắm bắt và xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc một cách thấu tình, đạt lý. Phát huy vai trò nêu gương của các đồng chí trong chi uiỷ trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất của chi bộ, cơ quan, đoàn thể.  Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Bốn là, Sức mạnh đoàn kết của chi bộ, cơ quan, công đoàn, nó được tạo nên bởi các thành viên trong tổ chức đó biết bảo vệ, giúp đỡ, tương trợ, tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết với nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển; các thành viên hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung hoặc chấp nhận, tôn trọng lợi ích riêng của thành viên khác nhưng không để ảnh hưởng đến lợi ích chung, lợi ích lâu dài của chi bộ, cơ quan, công đoàn. Đây là nhiệm vụ chính trị của của chi bộ, cơ quan, công đoàn; là xây dựng chi bộ, cơ quan, công đoàn trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao…vì cái chung, không vì cái riêng tư, vì đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Năm là, Công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan là cơ sở quan trọng nhất bảo đảm sự đoàn kết. Chỉ có công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan mới tạo ra và đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất. Nếu không, thì chỉ có đoàn kết xuôi chiều và bằng mặt nhưng không bằng lòng, nảy sinh tư tưởng, nảy sinh mâu thuẫn, nghi kị, mất niềm tin. Có sự quản lý, điều hành, sự quan tâm của chi ủy, lãnh đạo cơ quan. Biểu hiện rõ nhất đó là luôn luôn hướng đến sự thống nhất lợi ích của cán bộ, đảng viên, phải xuất phát từ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, như Bác dạy “Việc gì có lợi cho Dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho Dân ta phải hết sức tránh”. Các nghị quyết, quyết định đều phải hài hoà đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ, bảo đảm cán bộ, đảng viên đều có điều kiện phát triển và được hưởng lợi tự kết quả công việc đó mang lại, “Không bỏ rơi ai, không để lại ai ở phía sau”. Các nghị quyết, quyết định … nếu không hướng tới đoàn kết thì sẽ nảy sinh mâu thuẫn, mất đoàn kết.

Sáu là, Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ và lãnh đạo cơ quan. Đoàn kết trong chi ủy, trong tập thể lãnh đạo và trong các đồng chí lãnh đạo là hạt nhân, là cơ sở đoàn kết chi bộ, cơ quan, công đoàn. Xây dựng và pháy huy giá trị của đoàn kết là nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận của cán bộ, đảng viên mà hạt nhân là chi ủy, lãnh đạo cơ quan, trong đó nghị quyết, quyết định … của chi bộ, cơ quan có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Chống các biểu hiện đoàn kết xuôi chiều, dĩ hòa vi quý, đoàn kết cục bộ, lợi ích nhóm, bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Đ/c Võ Văn Kiệt – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối và đồng chí Phạm Hữu Dự - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối, Bí thư chi bộ tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Xây dựng, giữ gìn và phát huy sức mạnh của đoàn kết trong chi bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiếu đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, là cơ sở và là tiền đề, điều kiện để chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng thành công chi bộ 4 tốt. Đoàn kết trong chi bộ là hạt nhân, điều kiện để đoàn kết của hệ thống chính trị và dân tộc, xã hội. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật thà đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, lãnh đạo cơ quan.

 

Trần Văn Phương