Xây dựng nền biên phòng toàn dân Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển

01/03/2024

Nền biên phòng toàn dân (BPTD) là phòng tuyến bảo vệ biên giới (BG) với sức mạnh tổng hợp của toàn dân, mà trực tiếp là nhân dân ở khu vực BG, là cơ sở, nền tảng của thế trận BPTD, là chỗ dựa quan trọng của các lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh BG của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 năm Ngày BPTD (3-3-1989 - 3-3-2024), thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Lùng - Phó chính ủy BĐBP tỉnh có bài viết “Xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển”. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Phương Khánh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

 

Xây dựng nền biên phòng toàn dân

 

Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ BG quốc gia xác định: “Xây dựng nền BPTD và thế trận BPTD vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc”. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành và nhân dân, BĐBP tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển (BGB) của tỉnh. Trong đó, các nội dung “Ngày BPTD” được triển khai thực hiện liên tục, nền nếp, hiệu quả bằng chương trình, kế hoạch và các hoạt động hướng về BGB như: Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh BG quốc gia; Tháng Ba BG; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Xuân Biên phòng, ấm lòng dân biển… Qua đó, tổ chức 15 lớp tuyên truyền, triển khai Luật Biên phòng Việt Nam. 95 tập thể, 70 hộ gia đình, 138 cá nhân đăng ký tham gia phong trào quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh BGB; trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho BĐBP nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

Phối hợp củng cố, nâng chất hoạt động 125 lượt tổ nhân dân tự quản, 36 lượt hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp, khu phố, 32 lượt đội dân phòng, 16 lượt trung đội dân quân, 216 chi hội, tổ hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, 18 chi đoàn thanh niên. Phối hợp vận động xây dựng 46 nhà “Đại đoàn kết” tổng trị giá 2,577 tỷ đồng, 45 nhà tình thương trị giá 2,25 tỷ đồng, 26 nhà tình nghĩa trị giá trên 1,3 tỷ đồng, 40 căn nhà an toàn cho ngư dân trị giá 2 tỷ đồng…

 

5 năm qua đã có 33 lượt tập thể, 61 cá nhân được các cấp khen thưởng và 10 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh BG Tổ quốc”. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ BĐBP về mọi mặt, nhất là các đơn vị đồn, trạm và Hải đội Biên phòng.

 

Qua 35 năm, nhất là giai đoạn 2019 - 2024, các cấp ủy, chính quyền, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực có hiệu quả các nội dung “Ngày BPTD” trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung ở khu vực BGB. Thông qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh BG, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực BGB của tỉnh, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền BPTD vững chắc.

 

Bảo vệ vững chắc biên giới biển của tỉnh

 

Trong những năm tới, xây dựng nền BPTD vững chắc là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược cả trước mắt và lâu dài, là yếu tố quyết định đến thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ BG quốc gia. Do đó cần phải triển khai thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Hàm Luông tuyên truyền cho ngư dân chấp hành pháp luật khi ra khơi bám biển. Ảnh: Phương Khánh

Cán bộ Đồn Biên phòng Hàm Luông tuyên truyền cho ngư dân chấp hành pháp luật khi ra khơi bám biển.

 

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; trọng tâm là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ BG quốc gia”, Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 24-1-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ BG quốc gia trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật BG quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành.

 

Thứ hai, tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân ở khu vực BG về nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh BGB, đảo Tổ quốc. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, pháp luật về BG cho đội ngũ cán bộ ở khu vực BG, nhất là các lực lượng liên quan đến bảo vệ BG, hoạt động tại khu vực BG. Kịp thời định hướng, tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn chống phá, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc ở khu vực BGB, đảo của các thế lực thù địch.

 

Thứ ba, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực BGB vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay. BĐBP tiếp tục tham mưu và thực hiện Quy định số 140-QĐ/TU ngày 19-3-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã BGB; Quy định số 443-QĐ/TU ngày 11-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên thuộc đảng bộ các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp các xã BGB, Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực BG.

 

Thứ tư, triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực BGB, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng khu vực BGB phát triển, giàu mạnh. Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế hướng Đông; tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới...

 

Thứ năm, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị hành chính, doanh nghiệp quan tâm hơn nữa, thường xuyên có nhiều hoạt động hướng về BGB của tỉnh, tổ chức các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu các xã, thị trấn BGB, các đơn vị BĐBP; thiết thực đẩy mạnh thực hiện “Ngày BPTD”, các hoạt động “Ngày hội BPTD” hàng năm.

 

Thứ sáu, tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BG quốc gia trong tình hình mới” của Thủ tướng Chính phủ và trong thực hiện “Ngày BPTD”. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là cơ sở vững chắc để xây dựng nền BPTD và thế trận BPTD vững mạnh.

 

Thứ bảy, tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh BGB.

 

Xây dựng nền BPTD là một chủ trương, quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, là vấn đề mang tính chiến lược, phù hợp với lý luận và thực tiễn giai đoạn hiện nay. Vì vậy, xây dựng nền BPTD đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng nền BPTD và thế trận BPTD trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh BG của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Lùng - Phó chính ủy BĐBP Bến Tre

Nguồn: baodongkhoi.vn