Thạnh Phú: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW

09/11/2023

Chiều ngày 08/11/2023, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng chí Phạm Văn Bé Năm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đào Công Thương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Văn Của, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Bé Năm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt triển khai nội dung Nghị quyết và Quyết định đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy cơ sở quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Ban hành Chương trình hành động để triển khai thực hiện. Chỉ đạo đổi mới công tác dân vận gắn với với nhiệm vụ xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Quan tâm, đổi mới công tác dân vận chính quyền, xem công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; vận động Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác dân vận luôn đổi mới, năng động sáng tạo, vận động thông qua công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương. Nâng cao nhận thức chung của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên về ý thức, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân trong việc tham gia giám sát, phản biện, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền được nâng lên,… góp phần trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện thực hiện tốt việc góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng và góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Công văn số 737-CV/TU, ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW,…

Kết quả trong 10 năm qua, việc vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ 3.626 căn nhà với số tiền là 53.855 tỷ đồng, trong đó các mô hình dân vận khéo là 14.627 tỷ đồng. Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách được tăng cường cùng với các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Toàn huyện có 952 mô hình được công nhận các cấp (115 mô hình cấp tỉnh; 574 mô hình cấp huyện; 263 mô hình cấp xã). Qua đó đã chọn gương tuyên dương điển hình nói chung được 1913 tập thể, 5090 cá nhân, trong đó gương điển hình “Dân vận khéo” nói riêng được 572 tập thể, 72 cá nhân…

Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Bé Năm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đắn về tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tính tự chủ, ý thức trách nhiệm, tránh hành chính hóa trong hoạt động, để gần dân, sát dân hơn. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và chủ động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, giải quyết đúng thời hạn, quy trình đơn thư từ cấp cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cấp trước những vấn đề bức xúc, kiến nghị của người dân. Thường xuyên nắm tình hình, lắng nghe, tổng hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân thông qua nhiều hình thức khác nhau để vận động và tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW, trong đó chú trọng nội dung giám sát về xây dựng Đảng, chính quyền; mở rộng đối tượng giám sát đến cá nhân cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử và giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú,… Ngoài ra, giao Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2023.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 24 tập thể, cá nhân (10 tập thể, 14 cá nhân) lập thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 

 

Lâm Tấn (Ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Phú)