Thạnh Phú thực hiện tốt phương châm “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình” theo Chỉ thị số 01-CT/TU

18/01/2023

1. Kết quả 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 01 -CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, được các cấp ủy, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện cơ bản đạt được mục tiêu và các nội dung theo tinh thần “Hai chân - Ba mũi”. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nội bộ Đảng, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát động và thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Kịp thời chỉ đạo sơ kết, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm tạo được động lực lan tỏa thi đua. Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ khen thưởng 15 tập thể, 15 cá nhân và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khen thưởng 4 tập thể, 6 cá nhân. Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ khen thưởng 21 tập thể, 18 cá nhân và đang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01.

Các tập thể xuất sắc thục hiện Chỉ thị số 01 được khen thưởng năm 2021.

Từ đây, tiếp tục lan tỏa đến nhiều ngành, nhiều địa phương cũng như trong các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự lan tỏa trên các lĩnh vực, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” thật sự đi vào thực chất, giúp cho huyện Thạnh Phú thực hiện đạt và vượt 20/27 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2022. Các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện tốt; việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2022 sâu rộng trong nội bộ và Nhân dân, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tỷ lệ đảng viên buông bỏ sinh hoạt bị xóa tên cho ra khỏi Đảng giảm 02 trường hợp so năm 2022. Xây dựng chi bộ ấp, khu phố đạt trong sạch vững mạnh toàn diện đạt 20/12, phát triển đảng viên mới đạt 121/110. Kinh tế - xã hội tăng trưởng ổn định: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 23,47%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tăng 16,51%; lượng khách du lịch tăng 204.700 lượt; thu ngân sách 103/70 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 9,53%; 10 sản phẩm mới được công nhận OCOP. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì và nâng chất; chất lượng giáo dục được nâng lên; tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%; công nhận mới 05 trường đạt chuẩn quốc gia; chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng bảo đảm, an ninh duy trì ổn định; kiểm soát được tình hình, điểm nóng; phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội được kéo giảm.

 

2. Thực hiện tốt phương châm “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”

 

Năm 2022, Huyện uỷ Thạnh Phú xây dựng Kế hoạch số 158-KH/HU để thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU; xác định phong trào thi đua là: Thạnh Phú thi đua “Đồng Khởi mới”, xây dựng nông thôn mới. Phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” gắn với chủ đề năm 2022 là “Đồng thuận- Sáng tạo- Tăng tốc” một cách sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với phương châm: “Xây dựng điển điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”. Huyện uỷ đã xây dựng nội dung và chọn 17 đơn vị, cá nhân làm điểm, xây dựng tiêu chí chuẩn để xét công nhận điển hình và thành lập các đoàn kiểm tra các đơn vị được chọn làm điển hình trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” năm 2022. Kết quả có 14 mô hình đạt yêu cầu đã được công nhận điển hình như:

 

- Phương châm “Hai chân”: (1) Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong - Xây dựng mô hình chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; (2) Ban Dân vận Huyện ủy - Xây dựng mô hình về trách nhiệm nêu gương, rèn luyện của người đảng viên, công chức tiêu biểu; (3) Đồng chí Trần Văn Của, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện - Xây dựng mô hình về trách nhiệm nêu gương, rèn luyện của người đảng viên, công chức tiêu biểu; (4) Ủy ban nhân dân xã Đại Điền - Xây dựng mô hình về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền; (5) Xã Thạnh Phong - Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; (6) Xã Thới Thạnh - Xây dựng mô hình kinh tế hợp tác; (7) Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh - Xây dựng mô hình kinh tế hợp tác; (8) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; (9) Trường THPT Lương Thế Vinh - Xây dựng mô hình trường học xanh- sạch- đảm bảo an toàn về an ninh trật tự; (10) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông sản chủ lực và các sản phẩm OCOP; (11) Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Xây dựng mô hình gia đình hành phúc - tiến bộ.

 

Chi bộ ấp Thạnh An, xã Thạnh Phong được công nhận trong sạch vững mạnh toàn diện.

 

- Phương châm “Ba mũi”: (12) Xã Giao Thạnh - Tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; (13) Ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong- Xây dựng mô hình xây dựng giao thông nông thôn; (14) Văn phòng Huyện ủy- Xây dựng mô hình cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ, chất lượng, hiệu quả.

 

Tuy nhiên, còn 3 mô hình không được công nhận do chưa đạt các tiêu chí chuẩn, điều kiện để xét công nhận điển hình như: (1) Xã Hòa Lợi và (2) ấp Quý Thuận A xã Hòa Lợi - Xây dựng mô hình vận động giải phóng mặt bằng, các công trình, dự án; (3) Chi bộ Tòa án nhân dân huyện - Xây dựng mô hình chuyên nghiệp, tăng năng suất, chất lượng.

 

Trong quá trình thực hiện, huyện kịp thời phát hiện các nhân tố mới, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, tiêu biểu như: Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong - Xây dựng mô hình chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; Xã Thạnh Phong - Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; Trường THPT Lương Thế Vinh - Xây dựng mô hình trường học xanh- sạch- đảm bảo an toàn về an ninh trật tự; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Xây dựng mô hình gia đình hành phúc - tiến bộ; Ấp Đại Thôn xã Thạnh Phong- Xây dựng mô hình xây dựng giao thông nông thôn; Văn phòng Huyện ủy- Xây dựng mô hình cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ, chất lượng, hiệu quả,…

 

3. Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU trong năm 2023

 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU năm 2023 với nội dung toàn diện hơn, có trọng tâm, trọng điểm theo tinh thần “Hai chân- Ba mũi” và phương châm: “Xây dựng điển điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình” và triển khai một cách sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân, với các nội dung:

 

- Hai chân: Chân thứ nhất về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh: Với 04 nội dung (1) Quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Thực hiện các văn bản về nêu gương, xây dựng tính nêu gương, xây dựng người đảng viên, công chức, viên chức tiêu biểu; (3) Thi đua kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm bị kỷ luật và xóa tên; (4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền, xây dựng chính quyền điện tử. Chân thứ hai là phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững: Với 4 nội dung: (1) Thi đua xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao (05 xã nông thôn mới, 02 xã nông thôn mới nâng cao); (2) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; (3) Phát triển chuỗi giá trị nông sản, xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã. (4). Kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo (Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,7% đến 1% và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 1,3% đến 1,5%).

 

- Ba mũi: Mũi 1 Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Với 02 nội dung thi đua (1) Cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ; (2) Hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai thực hiện tốt phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp. Mũi 2 Huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng: Với 02 nội dung (1) Giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án; (2) Hoàn thành hồ sơ phát triển khu công nghiệp An Nhơn, cụm công nghiệp Thạnh Phong, đường động lực ven biển qua địa bàn huyện Thạnh Phú. Mũi 3 Phát triển nguồn nhân lực: Với 02 nội dung thi đua (1) Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Tọa đàm “Giải pháp xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế hướng Đông”; (2) Cán bộ, công chức, viên chức học tập và nâng cao trình độ, chuyên môn, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

 

Trên cơ sở kế hoạch chung của huyện, từng tổ chức đảng, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thực hiện gắn với phong trào thi đua của ngành và thực hiện nghị quyết của đơn vị, địa phương mình. Từng nội dung thi đua chọn điển hình để phát động thi đua và nhân rộng theo phương châm “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”. Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” ngay đầu năm gắn với khai việc đầu năm. Phát động thi đua trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân thực hiện thi đua “Đồng Khởi mới”.

Văn Làm (VPHU Thạnh Phú)