Thành phố Bến Tre: Phát huy vai tốt vai trò thông tin cơ sở tạo đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

03/08/2022

Thời gian qua, thành phố Bến Tre quan tâm thực hiện tốt công tác thông tin cơ sở nhằm tạo nhận thức chung, sự đồng thuận của hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, tạo nền tảng vững chắc xây dựng, phát triển đô thị xây dựng phường văn minh đô thị và xã nông thôn mới.

Qua 05 thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” (gọi tắt là Chỉ thị số 07-CT/TW), bằng nhiều cách làm đồng bộ, linh hoạt và phù hợp nhận thức, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh đổi mới công tác thông tin cơ sở được phát huy. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ thông tin cơ sở ngày càng đồng bộ, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Việc cung cấp thông tin đến người dân được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và linh hoạt như: bản tin nội bộ của cấp ủy; hoạt động phát thanh của Đài truyền thanh thành phố và xã, phường; loa di động đến các khu dân cư, ấp, khu phố; sinh hoạt tổ nhân dân tự quản; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên, bản tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác; qua hội họp, sinh hoạt hội, nhóm của Mặt trận và các đoàn thể… Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp, quản lý nội dung thông tin và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền ngày càng hiệu quả. Thành phố giành nguồn lực phù hợp đầu tư, trang cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin cơ sở, từ năm 2016 đến nay, ngân sách thành phố đã cấp gần 05 tỷ đồng cho sự nghiệp phát thanh của thành phố và xã, phường. Việc đầu tư cơ sở vật chất thông tin, truyền thanh ở cơ sở được thành phố quan tâm, hệ thống truyền thanh đảm bảo hoạt động, đáp ứng khá tốt yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.

Thành phố thường xuyên quan tâm, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên cấp thành phố và cơ sở đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Đây là lực lượng nòng cốt giúp chuyển tải kịp thời những nội dung cần thiết, có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, trách nhiệm của người dân, nhất là đối với việc triển khai các công trình, dự án, hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác giảm nghèo, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố về Xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố văn minh đô thị, phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới...

Song song đó, công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, thông tin các sự kiện chính trị, được triển khai theo yêu cầu của cấp ủy, kết hợp đưa tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, tuyên truyền, cổ động trực quan qua hệ thống màn hình Led, pano, áp phích trên các tuyến đường, trục đường chính; đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 (năm 2020, 2021), Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố, Đảng ủy các xã, phường tăng cường các xe thông tin lưu động với tần suất 2-4 lượt/ngày từ khu vực trung tâm thành phố đến địa bàn các ấp, khu phố để kịp thời cung cấp thông tin đến với người dân.

Đặc biệt, để đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở, thành phố Bến Tre mạnh dạng tiên phong trong Việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và viễn thông, truyền thông đa phương tiện để triển khai công tác thông tin cơ sở. Cụ thể, trên cơ sở Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy Bến Tre “Về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, ngày 23/02/2021 Thành ủy Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ThU “Về xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó việc xây dựng đô thị thông minh sẽ tập trung thực hiện trên 05 lĩnh vực: Quản lý chiếu sáng, quản lý an ninh trật tự - An toàn giao thông quản lý môi trường, quản lý thông tin đất đai và chính quyền số, nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng môi trường sống, sản xuất kinh doanh ngày càng văn minh, hiện đại; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2030. Qua thời gian triển khai cho thấy hiệu quả nổi bật, cụ thể Lĩnh vực “Quản lý an ninh trật tự - an toàn giao thông” qua ứng dụng phần mềm phản ánh “Thành phố Bến Tre trực tuyến” đã giúp người dân và chính quyền thành phố giám sát, xử lý kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề còn bất cập về trật tự đô thị, xả rác, vi phạm quảng cáo, xây dựng không phép... Lĩnh vực “Chính quyền số”, có 77 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 196 dịch vụ công mức độ 4 đang thực hiện, với gần 7.500 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến (https://dichvucong.bentre.gov.vn); tỷ lệ quản lý văn bản xử lý qua hệ thống điều hành đạt 99%; tỷ lệ chữ ký số cho lãnh đạo các phòng, ban đạt 100%. Đối với lĩnh vực “Quản lý chiếu sáng”, thành phố đang triển khai dự án "Cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED ứng dụng công nghệ IOT - Nền tảng xây dựng Thành phố Thông Minh - Smart City (giai đoạn I), đã giúp kịp thời xử lý các sự cố trong công tác vận hành và quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn, hiện đã cải tạo gần 83% hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, kết quả chi trả tiền điện hàng tháng giảm 40% (khoảng 1,6 tỷ đồng) so năm 2020 và chi phí thuê bao dịch vụ chiếu sáng công cộng giảm 35% (khoảng 2,3 tỷ đồng). Lĩnh vực “Quản lý môi trường và thông tin đất đai” đang triển khai, trong đó sẽ thực hiện việc lắp đặt các thiết bị quan trắc tự động hỗ trợ cho công tác điều hành, quản lý, giám sát môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai kết nối với Cổng tra cứu thông tin đất đai của tỉnh để giúp người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin theo công bố của cơ quan nhà nước như: Hiện trạng sử dụng đất, thông tin quy hoạch, loại đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất...

Bên cạnh đó, hầu hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn đều có thành lập các trang mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Facebook...) để đăng tải, chia sẻ các hoạt động của đơn vị, qua đó ít nhiều đã góp phần chung tay cùng cấp ủy thực hiện khá tốt công tác thông tin cơ sở, qua thống kê các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy có 357 tài khoản đang hoạt động…

Xác định việc làm tốt công tác thông tin cơ sở nhằm tạo nhận thức chung, sự đồng thuận chung tay của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhn dân trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I là yêu cầu nhiệm vụ quạn trong, thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII), thành phố Bến Tre đề ra nhóm các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trọng tâm từng cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII), gắn với thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg, ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Quan tâm theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để đề xuất cấp ủy có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về công tư tưởng, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền qua các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt định kỳ, các buổi giao lưu, tọa đàm, hoạt động văn hóa, văn nghệ... để giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm bắt kịp thời các thông tin chính thống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân, để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các ngành chuyên môn tỉnh, thành phố chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc của Nhân dân, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, cản trở việc triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ngay từ cơ sở ./.

Hồng Quốc