Phó Bí Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI

21/11/2023

Chiều ngày 20/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khoá XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội (Kết luận số 100-KL/TW). Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, phụ trách Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Cao Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trị Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị

 

Qua 10 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức trong công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh, định hướng dư luận xã hội, đảm bảo phù hợp thực tiễn và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống Tuyên giáo, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã duy trì hội nghị giao ban dư luận xã hội hàng tháng để tổng hợp, phân tích, định hướng; kịp thời báo cáo, phản ánh các vụ việc, vấn đề dư luận quan tâm đến Thường trực Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, chính quyền; các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan để giải quyết kịp thời, không để hình thành “điểm nóng”. Tham mưu kiện toàn ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh kịp thời; thực hiện đúng quy chế hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Chế độ phụ cấp, kinh phí và điều kiện đảm bảo cho hoạt động điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội từng bước được tham mưu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo hướng dẫn, quy định của Trung ương.

Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Trong 10 năm, tỉnh đã tổ chức 18 cuộc điều tra thăm dò dư luận xã hội, với trên 10.000 phiếu; phối hợp với Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 5 cuộc điều tra dư luận xã hội. Việc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội đã giúp các cấp ủy, chính quyền kịp thời vào cuộc xử lý, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giúp các cơ quan quản lý nhà nước các cấp kịp thời chấn chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những chính sách, thủ tục hành chính tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, từ đó, góp phần xây dựng niềm tin và tình cảm của người dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế trong triển khai Kết luận số 100-KL/TW, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận và biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, đơn vị, địa phương; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, ngành, địa phương, nhất là hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 100-KL/TW, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương gắn với thực hiện có hiệu quả các văn bản cụ thể hóa ở địa phương để từng bước đưa công tác nắm bắt dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác nắm bắt dư luận xã hội, theo hướng bám sát việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhất là việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đấu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong nắm bắt, tiếp nhận thông tin và định hướng kịp thời dư luận xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng phần mềm và thống kê cho đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và cộng tác viên dư luận xã hội.

Nâng cao trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa các ban, ngành; chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác dư luận xã hội. Tăng cường tổ chức các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội, nhất là các cuộc điều tra nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội đối với những chủ trương, chính sách, các dự án lớn về phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến

trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc

 

Dịp này, Ban Tổ chức Hội nghị đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc qua 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI.

Tôn Đức Tài