Phiên họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

29/03/2024

Ngày 29-3-2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tỉnh tổ chức Phiên họp lần thứ 8 để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động BCĐ quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm chủ trì.

Quyền bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm chủ trì phiên họp.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm chủ trì phiên họp.

 

BCĐ, Cơ quan Thường trực của BCĐ có nhiều nỗ lực, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; ngay từ đầu năm đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của BCĐ đảm bảo sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đại phương. Tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Kết luận chỉ đạo của BCĐ Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, TC, gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công; lấy hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực làm trọng tâm; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Một số kết quả đạt được như sau: Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, TC; tiếp tục phổ biến, giáo dục sâu rộng các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng BCĐ Trung ương, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2024; tăng cường quán triệt, tuyên truyền, giáo dục xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác PCTN, TC của tỉnh.

 

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. BCĐ ban hành Thông báo kết quả giám sát đối với 3 cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy theo kế hoạch. Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình, tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo cơ quan tham mưu thành lập Tổ công tác nắm tình hình các vụ việc, vụ án chậm tiến độ, có khó khăn, vướng mắc; qua đó, BCĐ, Thường trực BCĐ ban hành 6 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung chỉ đạo việc thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp, chỉ đạo tiếp nhận, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Kịp thời tiếp nhận, xử lý 2/2 cuộc gọi qua đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý 12/12 đơn thư gửi đến BCĐ. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất…

 

Để công tác PCTN, TC tiếp tục được đẩy mạnh, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đạt kết quả tốt hơn, BCĐ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong quý II năm 2024 và thời gian tới như sau: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC; nhất là tiếp tục phổ biến sâu rộng các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh, đấu tranh với “bệnh sợ trách nhiệm” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, lợi dụng PCTN, TC chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm việc đưa tin, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu tại địa phương.

 

Các đại biểu dự phiên họp.

Đại biểu dự phiên họp.

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của BCĐ khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 văn bản cụ thể hóa thực hiện Thông báo kết luận của BCĐ Trung ương tại phiên họp thứ 25 của BCĐ Trung ương; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố.

 

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của BCĐ; các đồng chí thành viên BCĐ tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác công tác PCTN, TC tại các ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, theo dõi, phụ trách; phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCĐ; chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt” nhất là ở cơ sở; kịp thời báo cáo, đề xuất BCĐ, Thường trực BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các kết luận chỉ đạo của BCĐ Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ, gắn với tổ chức thực hiện đồng bộ, có kết quả kế hoạch PCTN, TC năm 2024 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị, của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị (trong đó, xác định công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo).

 

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định; tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương rà soát, xem xét xử lý về mặt Đảng (nếu có) đối với tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm, thiếu sót theo 4 Kết luận thanh tra.

 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 2 vụ án; kết thúc giai đoạn xác minh, xử lý 5 vụ; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kết thúc xác minh, làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan 2 vụ việc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh và trên địa bàn TP. Bến Tre.

 

Chỉ đạo cơ quan tham mưu thành lập Tổ công tác nắm tình hình một số cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác PCTN, TC và nắm tình hình giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực chậm tiến độ, nhất là các vụ án, vụ việc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ảnh qua số điện thoại đường dây nóng, các đơn, thư gửi đến BCĐ.

 

Lê Thanh Vân

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Nguồn: baodongkhoi.vn