Phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023

22/01/2024

Năm 2023, thực hiện Chương trình công tác dân vận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với chủ đề: “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo””, với sự phấn đấu và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và thực hiện tốt Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023.

Đ/c Trưởng Ban DVTU tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của nhân dân

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị; sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, trọng tâm như: sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 06 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tôn giáo, hoạt động của các hội quần chúng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội Hội Nông dân 03 cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Đ/c Trần Tú Anh, Phó Trưởng Ban DVTU tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

 Hệ thống dân vận trong tỉnh kịp thời triển khai thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở đạt được những kết quả theo hướng thực chất, hiệu quả, gần với dân. Công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức chính trị xã hội (CT-XH) với cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều khởi sắc, chất lượng, hiệu quả đã dần được nâng lên, nhất là trong phát động và vận động thực hiện các phong trào, hoạt động hướng mạnh về cơ sở như phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” (chọn 21 tập thể và 19 cá nhân điển hình từ các địa phương, đơn vị giới thiệu),  phong trào thi đua “ Dân vận khéo” (thẩm định và công nhận 146 mô hình dân vận khéo cấp tỉnh), xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo đã được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng Cầu Rạch Miễu 2, xử lý sự cố môi trường Bãi rác An Hiệp; mô hình “Họ đạo liên giao tự quản về ANTT” của Công an huyện Bình Đại được Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao); huy động được nhiều nguồn lực xã hội, nhất là vận động mua BHYT cho hộ cận nghèo; công tác giám sát và phản biện xã hội có sự chuyển biến tốt,… góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

 

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động phối hợp UBND tỉnh, các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam; phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tốt các hoạt động "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2023 tại huyện Bình Đại. Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề “Giải pháp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh”. Đặc biệt, tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” 02 cấp trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre năm 2023, đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm qua. 

 

Chủ trì hội nghị tổng kết công tác dân vận và các BCĐ năm 2023.

 

Một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác dân vận

 

Một số nơi, cấp ủy, chính quyền chưa thật sự chú trọng làm tốt công tác dân vận, chưa chủ động, nhạy bén trước diễn biến tình hình Nhân dân; nhận thức chưa thật đầy đủ về chủ đề công tác dân vận năm 2023; giải pháp định hướng và tuyên truyền, vận động Nhân dân còn theo lối mòn, thiếu linh hoạt, đột phá nên hiệu quả công tác dân vận chưa cao. Công tác tuyên truyền vận động, nhất là trong đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh vẫn còn một số hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng; tình hình dân khiếu nại tập thể, vượt cấp còn phát sinh. Phong trào thi đua ”Dân vận khéo” chưa có nhiều mô hình ở một số lĩnh vực như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tôn giáo,... nhiều mô hình còn làm theo lối mòn, yếu tố mới và khó chưa nhiều. Việc nhân rộng mô hình, phát hiện điển hình còn ít. Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần “ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” chưa có nhiều sản phẩm rõ nét, chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Cơ quan tham mưu thực hiện công tác dân vận một số nơi chưa được kịp thời củng cố, năng lực cán bộ làm công tác dân vận chưa đồng đều, chưa ngang tầm với yêu cầu tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận năm 2024 với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở”

 

Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH các cấp tiếp tục lãnh đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

Một là, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định 306-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chương trình công tác dân vận năm 2024, cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình,... của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác dân vận; thực hiện tốt việc cụ thể hóa chủ trương phát động cao điểm thi đua “ Đồng khởi mới” trong Khối Vận; chú ý việc xây dựng mô hình, điển hình.

 

Hai là, quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền; tập trung triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại (định kỳ, đột xuất) với Nhân dân; quan tâm chỉ đạo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của Nhân dân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành dân vận và chỉ đạo việc xây dựng mô hình ”Dân vận khéo” trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

 

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” 03 cấp. Quan tâm chọn lĩnh vực khó, bức xúc, không làm theo lối mòn; chú ý những lĩnh vực mới, đúng chủ trương chỉ đạo của cấp ủy; làm tốt việc nhân rộng các mô hình đã được công nhận.

 

Bốn là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, cần quán triệt phương châm: Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện; kiên trì vận động, thuyết phục. Tập trung tuyên truyền để đẩy mạnh tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; phối hợp giải quyết các vụ việc tồn đọng và phát sinh trong công tác tuyên truyền, vận động trên tinh thần thống nhất trong đề xuất, hướng dẫn và xử lý. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 tổ chức các hoạt động ”Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Thạnh Phú trong năm 2024.

 

Năm là, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT - XH tỉnh, Ban Dân vận các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" và các phong trào thi đua yêu nước, thi đua ”Dân vận khéo”; trước mắt là tập trung phối hợp, vận động có hiệu quả các nguồn lực tổ chức tốt các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2024; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân vui đón tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Giáp Thìn - 2024 yên vui, đầm ấm. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2024; theo dõi, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029 và hoạt động của các Hội quần chúng.

 

Dân vận và công tác dân vận mang tính đặc thù; phải tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hầu hết các văn bản của Đảng, Nhà nước, nếu có liên quan đến dân; kết quả công tác dân vận là kết quả tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp; không bố trí cán bộ kém phẩm chất, năng lực, uy tín làm công tác dân vận,…phải đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự “Tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo lợi ích và đời sống Nhân dân; gắn việc làm tốt công tác dân vận với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia

 

Nguyễn Hiếu (Ban Dân vận Tỉnh ủy)