Ngành thanh tra thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

26/09/2022

9 tháng năm 2022, Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) theo quy định. Ngành thanh tra đã tham mưu UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, văn bản chỉ đạo, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về PCTN, TC.

Phó chánh Thanh tra tỉnh Lê Quốc Bửu triển khai việc bốc thăm ngẫu nhiên chọn người được xác minh tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật.

Phó chánh Thanh tra tỉnh Lê Quốc Bửu triển khai việc bốc thăm ngẫu nhiên chọn người được xác minh tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật.

 

Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN. Tích cực thực hiện cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thanh tra 2 cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị (9 tháng năm 2022 phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 20 tỷ đồng); thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản (TS), thu nhập (TN) của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Gần đây, ngày 23-9-2022, Thanh tra tỉnh tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên chọn người xác minh TS, TN đối với 2 đơn vị: Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Đây là một trong những nội dung thực hiện kế hoạch về xác minh TS, TN năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt. Mục đích xác minh TS, TN nhằm đánh giá chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai TS, TN của người có nghĩa vụ kê khai; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai.

 

Theo kế hoạch xác minh TS, TN năm 2022, Thanh tra tỉnh căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Công văn số 248 của Thanh tra Chính phủ và thời gian còn lại của năm 2022, Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh 2/38 đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh (đã thực hiện đối với Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp).

 

Đối tượng được xác minh tại mỗi đơn vị là 10%  số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm quy định tại Điều 10, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. Bao gồm: 1]. Các ngạch công chức và các chức danh sau: chấp hành viên; điều tra viên; kế toán viên; kiểm lâm viên; kiểm sát viên; kiểm soát viên ngân hàng; kiểm soát viên thị trường; kiểm toán viên; kiểm tra viên của Đảng; kiểm tra viên hải quan; kiểm tra viên thuế; thanh tra viên; thẩm phán. 2]. Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo nghị định này. 3]. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh, những người được lựa chọn để xác minh về TS, TN đáp ứng các tiêu chí là người có nghĩa vụ kê khai TS, TN hàng năm; người chưa được xác minh TS, TN trong thời gian 4 năm liền tính từ ngày 31-12-2020 trở về trước. Người không lựa chọn xác minh TS, TN gồm: người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang bị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

 

Phó chánh Thanh tra tỉnh Lê Quốc Bửu cho hay: Năm 2023, Thanh tra tỉnh tiếp tục tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên chọn người xác minh TS, TN đối với 8 đơn vị và sẽ tiếp tục công tác này đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

 

Nguồn: baodongkhoi.vn