Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 của tỉnh

09/01/2023

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 6-12-2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” đã đề ra 24 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Kết nạp đảng viên: 1.100 đảng viên (trở lên).

2. Kéo giảm 5% đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

3. Phấn đấu có 100 chi bộ ấp, khu phố được công nhận trong sạch, vững mạnh toàn diện.

4. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) phấu đấu tăng từ 9,3% (trở lên); trong đó, khu vực nông lâm thủy sản tăng từ 3,9%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 19,46%; khu vực dịch vụ tăng 8,5%; thuế sản phẩm tăng 12,5% (trở lên).

5. Cơ cấu kinh tế: khu vực I: 33%; khu vực II: 22,3%; khu vực III: 41,24%, thuế sản phẩm: 3,46%.

6. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.700 triệu USD (trở lên).

7. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 28.000 tỷ đồng (trở lên).

8. GRDP bình quân đầu người 53,9 triệu đồng/người (trở lên).

9. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo dự toán Trung ương giao đạt 5.388 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa 5.258 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 130 tỷ đồng), chỉ tiêu địa phương phấn đấu là 5.558 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa 5.428 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 130 tỷ đồng).

10. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 24%.

11. Thành lập mới ít nhất 50 tổ hợp tác; 15 hợp tác xã; thành lập 1 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

12. Công nhận ít nhất 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu huyện Mỏ Cày Nam đạt cơ bản tiêu chí huyện nông thôn mới.

13. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP khoảng 47%.

14. Tỷ lệ hộ nghèo còn không quá 2,5% (giảm 0,25%/năm).

15. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%.

16. Đạt 32,1 giường bệnh/vạn dân; 10,05 bác sĩ/vạn dân.

17. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,01%, lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 16% và tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 13,28% so với lực lượng lao động.

18. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 94,5%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 79%; tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn đạt 25% hộ dân.

19. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 82,7%.

20. Giải quyết việc làm 20.000 lao động (trở lên), trong đó 2.000 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

21. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, dự bị động viên đạt 98,5%, dân quân tự vệ đạt 80% trở lên so với tổng lực lượng.

22. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 3 huyện Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách; 25% số xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ.

23. Kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai/tệ nạn xã hội; kiềm chế và kiểm soát người nghiện ma túy; kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

24. Điều tra, khám phá án hình sự đạt 80% (trở lên), không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Nghị quyết xác định 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là:

1. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, có thực chất phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; phát huy vai trò công tác dân vận; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

2. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương.

3. Thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần tăng thu ngân sách; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao hơn mức 9,3%.

4. Tập trung đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi; quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững đất đai, tài nguyên thiên nhiên; nâng cao năng lực dự báo, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai và bảo vệ môi trường.

5. Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

6. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo, bảo đảm chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

7. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Theo baodongkhoi.vn