Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI

20/11/2023

Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc“Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định những nhiệm vụ, giải pháp của công tác dân vận trong việc nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, đặc biệt là nắm bắt tình hình Nhân dân đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Tham gia họp giao ban dư luận xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức

 

Cụ thể hóa và xác định nội dung với nhiệm vụ cụ thể

Là cơ quan tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định việc nắm bắt tình hình, tâm trạng Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên; lãnh đạo Ban, từng phòng chuyên môn và cán bộ, công chức cơ quan đều chủ động trong việc theo dõi, nắm tình hình Nhân dân. Hằng tháng, Ban cử cán bộ tham gia cuộc họp dư luận xã hội cấp tỉnh; phân công các đồng chí trong lãnh đạo Ban và chuyên viên cơ quan theo dõi, hỗ trợ công tác dân vận tại các địa phương, đơn vị nhằm theo dõi nắm bắt kịp thời tình hình Nhân dân, tình hình công tác dân vận và các cuộc vận động, các phong trào do Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) phát động. Qua đó nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giúp cho việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng có hiệu quả.

 

Kết quả đạt được thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao, chất lượng hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

 

Thường xuyên đổi mới phương pháp, đa dạng hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như: thông qua mạng xã hội, zalo, facebook, thông tin nhanh qua điện thoại,…trong nắm bắt dư luận xã hội nhất là nắm bắt tình hình Nhân dân. Khi có vấn đề dư luận quan tâm như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án, vấn đề ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn,…Ban Dân vận các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức CT-XH thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền. Qua đó, đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết những bức xúc, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trât tự góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Trong thực hiện chủ trương “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban được phân công phụ trách theo dõi địa bàn đều quan tâm thường xuyên nắm sát tình hình địa phương, tham dự các cuộc họp định kỳ cấp ủy, tham gia góp ý hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã phát huy vai trò cầu nối, chuyển tải, nắm bắt, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh ở địa phương góp phần phát huy hiệu quả trong công tác nắm dân.

 

Hàng tháng, thông qua việc tham dự các cuộc giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức; thông qua nhiều kênh thông tin như: báo, đài ngoài tỉnh, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đã giúp cho việc nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội kịp thời, chủ động dự báo và tham mưu cấp ủy định hướng được tốt hơn, giải quyết kịp thời những vấn đề về tư tưởng phát sinh trong quá trình thực hiện từng chủ trương, chính sách, dự án, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú họp giao ban tuyên truyền viên Ban Quản lý Tổ NDTQ

 

Người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt tinh thần Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân ngày càng được nâng lên; ngồi lại với dân, lắng nghe dân, hiểu dân, đề xuất giải pháp giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong việc xử lý các khiếu nại đông người mới phát sinh đã tạo chuyển biến tích cực, trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh trong dân, trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

Hằng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu đề xuất nội dung tổ chức đối thoại chuyên đề giữa các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy với Nhân dân; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Ban; thực hiện tốt phương châm“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; xác định rõ hơn vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, góp phần nắm chắc, dự báo đúng tình hình Nhân dân, giúp cấp ủy, chính quyền đề ra các chủ trương, nghị quyết sát với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

 

Công tác tổng hợp, phản ánh báo cáo được thực hiện kịp thời, thường xuyên; hằng tuần trên cơ sở nắm bắt tình hình Nhân dân trong hệ thống dân vận, thông qua cuộc họp giao ban Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên phản ánh tình hình Nhân dân, những vấn đề nổi lên liên quan đến tâm trạng Nhân dân tại các đơn vị địa phương. Hằng tháng, Ban Dân vận Tỉnh ủy đều có tổng hợp báo cáo chuyên đề tình hình Nhân dân gửi Ban Dân vận Trung ương theo yêu cầu.

 

Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

 

Thứ nhất, nâng cao và tạo chuyển biến nhận thức cho cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nắm tình hình Nhân dân hiện nay.

 

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương pháp, đa dạng hóa các hình thức trong nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tình hình Nhân dân để kịp thời đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề nóng, nhạy cảm.

 

Thứ ba, tổ chức các hình thức phù hợp để người dân tham gia ý kiến vào tất cả các khâu của quá trình ban hành chủ trương, chính sách, tiếp tục xử lý, tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết; tạo cơ chế cho người dân tham gia giám sát, phản biện, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để “ý  Đảng” hợp với “lòng Dân”.

 

Thứ tư, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị để tổng hợp, phân tích tình hình Nhân dân chính xác, kịp thời nhằm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao hơn.

 

Thứ năm, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân phù hợp với tình hình thực tế và đối tượng vận động; tăng cường công tác dân vận trên mạng xã hội, phát huy những yếu tố tích cực, gương điển hình, tiêu biểu mạng xã hội để làm tốt công tác dân vận, công tác nắm tình hình Nhân dân; tăng cường việc định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, lệch lạc, trên mạng xã hội.

 

Nguyễn Hiếu (Ban Dân vận Tỉnh ủy)