Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị

23/03/2024

BDK.VN - Ngày 22-3-2024, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, NQ Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Hội Nông dân của 163 tỉnh, thành phố, các huyện, thị, xã, phường cả nước. Tại điểm cầu tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh tham dự.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai, học tập, quán triệt NQ số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; NQ Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện NQ số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 và phổ biến các văn kiện Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam và Điều lệ Hội (khóa VIII).

 

NQ số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem là văn bản có tính pháp lý và toàn diện nhất về nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay. Đây là văn bản quan trọng có tính chất định hướng cao cho hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong cả nước, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, làm tốt vai trò đại diện, động viên, cổ vũ nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc…

 

Nguồn: baodongkhoi.vn