Giải quyết 51 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

26/06/2023

Tháng 6-2023, các cơ quan chức năng tỉnh tiếp 192 lượt công dân với 187 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 159 lượt/160 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 33 lượt/27 người. Nội dung tiếp công dân gồm các khiếu nại liên quan đến đất đai; tranh chấp lối đi; công tác bồi thường, giải tỏa; đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

 

Cũng trong tháng 6-2023, toàn tỉnh tiếp nhận tổng số 181 đơn. Trong đó, có 12 đơn không đủ điều kiện xử lý, 169 đơn đủ điều kiện xử lý: chuyển cơ quan thẩm quyền, chuyển trả và hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 20 đơn; có 149 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước (28 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, 120 đơn kiến nghị và phản ánh).

 

Các cơ quan chức năng đã giải quyết 51 đơn thuộc thẩm quyền (10 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo và 40 đơn kiến nghị, phản ánh); đang xem xét giải quyết 98 đơn (còn trong thời hạn giải quyết).

 

Nguồn: baodongkhoi.vn