Giải quyết 37 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân

04/08/2022

Trong tháng 7-2022, các cơ quan chức năng tỉnh tiếp 168 lượt với 173 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 134 lượt/138 người; lãnh đạo tiếp định kỳ 34 lượt/35 người.

 

Nội dung tiếp công dân gồm các khiếu nại liên quan đến đất đai hoặc tranh chấp lối đi; khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa; khiếu nại về đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

 

Cơ quan chức năng tiếp nhận tổng số 144 đơn. Trong đó, có 2 đơn không đủ điều kiện xử lý, 142 đơn đủ điều kiện xử lý; chuyển trả và hướng dẫn công dân gửi 31 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tiếp nhận 111 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước (35 khiếu nại, 2 tố cáo, 74 kiến nghị và phản ánh).

 

Cơ quan chức năng đã giải quyết 37/111 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước các cấp (17 khiếu nại, 1 tố cáo, 19 kiến nghị, phản ánh); đang xem xét giải quyết 74 đơn còn trong hạn giải quyết (19 khiếu nại, 1 tố cáo, 54 kiến nghị và phản ánh).  

 

Trong tháng 7-2022, toàn tỉnh tổ chức 256 cuộc tuyên truyền với trên 6,5 ngàn lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư.

 

Nguồn: baodongkhoi.vn