Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

21/01/2023

Thành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong hơn chín thập kỷ qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Thế nhưng có một số người không am hiểu về lịch sử hay cố tình xuyên tạc, đưa ra những quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận thành quả công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cho rằng Việt Nam đã đi chệnh hướng,… nhằm làm giảm uy tín của Đảng, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng ta hoạt động vì một mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tất cả chỉ vì hạnh phúc của nhân dân - đó là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh... Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đoàn Đại biểu tỉnh Bến Tre tại Đại hội XIII của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập (3/2/1930) và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược (thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc), xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng của ông cha, suốt 93 năm qua kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhìn lại những chặng đường dài thăng trầm của lịch sử, nhân dân ta đã đúc kết, rút ra một chân lý: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều yếu tố tạo thành, song nhân tố chủ yếu, quan trọng và quyết định nhất chính là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là chân lý mang tầm thời đại, là sự khẳng định cả về phương diện lịch sử và lý luận.

Lịch sử nước ta kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là lịch sử đấu tranh cách mạng không ngừng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng để giành lại độc lập tự do, khôi phục và xây dựng lại đất nước thống nhất theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta, phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, các phòng trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản chống Pháp diễn ra ở khắp nơi. Nhưng rút cục các phong trào đó đều thất bại. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu một đường lối chính trị đúng đắn; hạn chế về phương pháp đấu tranh; thiếu một tổ chức cách mạng lãnh đạo chặt chẽ- Đảng lãnh đạo; thiếu lực lượng cách mạng rộng rãi,…

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối lãnh đạo đúng đắn, khoa học, phù hợp với quy luật của cách mạng Việt Nam cùng với lí luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam đã dẫn dắt nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Đất nước ta ngày nay ngày càng giàu mạnh và đang khẳng định vị thế trên trường quốc tế, do vậy việc nghiên cứu và khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là việc làm hết sức quan trọng, để thấy được công lao to lớn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ dân tộc Việt Nam. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên có sơ sở lý luận và thực tiễn để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, cũng như thấy được trách nhiệm phải góp phần xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đổ bao xương máu mới giành được.

Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng thành công, Đảng phải coi trọng xây dựng Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt, không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ thật trung thành của nhân dân, bằng những nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Đảng phải coi trọng công tác tư tưởng, lý luận, không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ: Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã coi trọng nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Đảng chú trọng tổng kết thực tiễn để làm rõ những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam. Đảng cũng chú trọng nâng cao trình độ trí tuệ, nắm vững và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan, nâng cao trình độ học vấn của cán bộ, đảng viên, nâng cao hiểu biết về khoa học lãnh đạo, quản lý, tiếp cận những giá trị văn hoá của dân tộc và tinh hoa văn hoá của nhân loại. Không có trình độ cao về lý luận và trí tuệ không thể thực hiện vai trò lãnh đạo của đội tiền phong.

2. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, không ngừng bổ sung phát triển Cương lĩnh, đường lối và nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng: Sự đúng đắn của Cương lĩnh, đường lối của Đảng có ý nghĩa quyết định đến sự thắng lợi của cách mạng. Đường lối chính trị đúng đắn có ý nghĩa quyết định hiệu quả và chất lượng lĩnh đạo của Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng đã coi trọng xây dựng Cương lĩnh, đường lối gắn liền với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Phải xuất phát từ thực tế hoàn cảnh, điều kiện của đất nước, phân tích đặc điểm và hoàn cảnh thực tế một cách tỉ mỉ, sâu sắc để đề ra đường lối, chính sách thích hợp. Đường lối chính trị phải được không ngừng bổ sung và phát triển cho phù hợp với sự phát triển của tình hình mới. Đảng coi trọng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không hoang mang, dao động và chủ động vượt qua nguy cơ, thách thức; nắm vững mục tiêu chiến lược, nguyên tắc; đồng thời có sách lược thích hợp, chủ động nắm bắt cái mới; dũng cảm thừa nhận sai lầm khuyết điểm và thành thật sửa chữa. Trước những biến đổi phức tạp của tình hình trong nước và trên thế giới càng đòi hỏi Đảng kiên định đường lối chính trị, nâng cao bản lĩnh, coi trọng xây dựng Đảng về chính trị. Mục tiêu chính trị của Đảng là lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, củng cố độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

3. Tăng cường xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng về mọi mặt: Đảng ta luôn chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức, đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và sinh hoạt Đảng. Xây dựng hệ thống tổ chức đảng phải gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; kiên định lập trường giai cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng; năng động, sáng tạo, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Đẩy mạnh và bảo đảm chất lượng công tác phát triển Đảng; sàng lọc, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách.

4. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, phát huy các giá trị truyền thống của Đảng: Đổi mới phương thức lãnh đạo trước hết là đổi mới sự lãnh đạo đối với Nhà nước; với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước quần chúng nhân dân. Đảng luôn luôn chú trọng và đổi mới công tác vận động quần chúng. Đảng hết sức chú trọng phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và đã đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả. Để thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò lãnh đạo, Đảng ta luôn luôn phát huy những giá trị truyền thống đã được hình thành và phát triển suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của Đảng.

5. Tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc: Những thắng lợi giành được trong 93 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng ta tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng ta đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức được đẩy mạnh; tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực sự “là đạo đức, là văn minh”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hơn 37 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhận định: ”Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước[1].

 

[1]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB, Chính trị quốc gia Sự thật, tập I, tr.103- 104.

Văn Làm (VPHU Thạnh Phú)