Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

08/01/2023

Đoàn kết là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Đại đoàn kết toàn dân tộc là một di sản vô giá, truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó được hun đúc, hình thành và phát triển bởi tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, chiến thắng mọi thiên tai, địch họa, để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam ngày càng cường thịnh. Đặc biệt, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trong suốt 93 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn xác định: đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 

 

Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn Internet

 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong Đảng bộ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển các giai tầng, lực lượng xã hội nhằm tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc tập hợp, vận động, phát huy nguồn lực, nguồn sức mạnh to lớn trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: thi đua “Đồng Khởi mới”; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa; “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phòng, chống đại dịch Covid-19; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm,…  Qua đó đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo thành sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng và tăng cường tiềm lực quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng bảo vệ biên giới quốc gia chưa thật sự đồng bộ, thiều chiều sâu. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng có lúc, có nơi chưa thật sự hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT-XH một số nơi chậm đổi mới, chưa có nhiều mô hình, hình thức tập hợp, vận động nhân dân phù hợp với điều kiện thực tiễn, nên chưa phát huy hết vai trò to lớn của Nhân dân trong tham gia thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; đề cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá, hòng chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

2. Thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 23-QD9/TW của Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, phòng, chống có hiệu quả các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; động viên, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường mối quan hệ máu thịt của Đảng và Nhà nước với Nhân dân, thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân; qua đó, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết cộng đồng của các tầng lớp nhân dân, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

3. MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT - XH tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp Nhân dân phù hợp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đoàn kết, phát huy mạnh mẽ vai trò, nguồn lực to lớn của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và người Bến Tre định cư ở nước ngoài trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm dư luận xã hội, chủ động đề xuất, kiến nghị cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, diễn biến tình hình phức tạp kéo dài.

 

4. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân để xác định nội dung, cách thức phát động thi đua sát thực tế của địa phương, đơn vị. Phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò chủ thể của nhân dân trong các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trên địa bàn, nhất là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động: "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc", "Ngày hội quốc phòng toàn dân”, Tết "Quân - Dân"… Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng; xây dựng “thế trận lòng dân” sâu rộng, vững chắc.

 

Đại đoàn kết dân tộc là bài học truyền thống nhưng luôn mang tính thời sự trong mọi thời kỳ. Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ cơ bản, vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị nhằm tăng cường sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh của khối đại đoàn kết phải được huy động và tổ chức trong thực tiễn  Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc là nền tảng để củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho đất nước có đủ tiềm lực, sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI đã xác định phương châm: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” là phương châm hành động xuyên suốt của cả nhiệm kỳ và phát động rộng mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khơi dậy tinh thần Đồng khởi, huy động mọi nguồn lực, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên, sẽ góp phần củng cố tăng cường, phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đảm bảo an ninh, quốc phòng, tạo cơ sở, tiền đề, động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

Bùi Văn Bia, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy