Chợ Lách: Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

Ngày 14/7/2022, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Chợ Lách tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Huyện ủy Chợ Lách phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Đồng chí Lê Văn Tùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Võ Văn Hùng – Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Huỳnh Minh Thắng – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng phòng nghiệp vụ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bến Tre đến dự.

 

6 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy đã kiểm tra 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên. Nội dung kiểm tra: Việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả: Qua kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc việc cụ thể hóa.

 

Đảng uỷ và chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở đã tiến hành kiểm tra 577 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và các nội dung khác. Kết quả có 576 đảng viên thực hiện tốt, còn 1 đảng viên thực hiện chưa tốt nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, đã phê bình rút kinh nghiệm.

 

Đảng uỷ cơ sở kiểm tra 6 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ năm 2022, tiến độ xây dựng chị bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Kết quả có 6/6 tổ chức cơ bản thực hiện tốt, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Huyện ủy đã giám sát chuyên đề 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên. Nội dung giám sát: Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về huy động mọi nguồn lực nâng cấp mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả: Qua giám sát các tổ chức và đảng viên tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc.

 

Ngoài ra, Huyện ủy khảo sát 04 tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2022 và Chỉ thị số 01-CT/TU về phong trào thi đua “Đồng khởi mới” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả: 04/04 tổ chức cơ bản thực hiện tốt.

 

Về thi hành kỷ luật, Huyện ủy đã xử lý kỷ luật 3 đảng viên. Trong đó 2 trường hợp bị cách chức chi uỷ viên và 01 trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng. Đảng ủy cơ sở xử lý kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” 01 trường hợp và “khiển trách” 1 trường hợp. Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ xử lý kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức “cảnh cáo” 1 trường hợp và khai trừ khỏi đảng 1 trường hợp.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Lách đề nghị cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện tiếp tục triển khai kế hoạch và tiến hành tổ chức, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý, giáo dục đảng viên, chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa sai phạm xảy ra. Phát huy vai trò của cấp uỷ trong hỗ trợ chi bộ cơ sở; quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động bộ máy Ủy ban Kiểm tra, đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ chuyên môn và tham mưu tốt cho cấp ủy để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

 

Việt Cường