Bình Đại tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy năm 2024

10/01/2024

Xác định chủ đề năm 2024 là năm “Tăng tốc - Phát triển”, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Đại lần thứ XII, là năm có tính chất quyết định, do đó các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở cần phải có sự tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra gắn với thực hiện các giải pháp nhằm tạo sự đột phá phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Thu hoạch tôm nuôi theo mô hình ứng dụng công nghệ cao.

 

Năm 2024, huyện đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, tăng cường mời gọi, thu hút đầu tư toàn xã hội, tập trung xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế ngang tầm với phát triển kinh tế. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

Năm 2024, huyện phấn đấu kết nạp 100 đảng viên, kéo giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật 10% so với năm 2023. Xây dựng đạt 10 chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm và thủy sản tăng 5%/năm, giá trị sản xuất ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 22%/năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18%/năm. Phát triển 200 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5.500 tỷ đồng. Thành lập mới 100 doanh nghiệp, 600 hộ kinh doanh cá thể, thành lập mới 10 tổ hợp tác. Xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu cuối năm đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Giải quyết việc làm mới cho 2.000 lao động, trong đó 200 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,5%. Kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,4%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,7%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 83,2%, tỷ lệ thu gom rác thải khu vực đô thị đạt 96%. Lượng khách du lịch đạt 180.000 lượt. Kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 80%, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, xây dựng lực lượng, huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, dự bị động viên đạt 98,5%, dân quân tự vệ đạt 83% so với tổng lực lượng, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

 

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, huyện tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 với phương châm “Lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra, giám sát nội dung đó”, “chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính”.

 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Thạnh Phước.

 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, xã, tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân trong tham gia thảo luận, chất vấn các vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm và đóng góp xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

 

Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực gắn với tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm. Tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa đối với giáo dục.

 

Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập và tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội năm 2024.

 

Sơn Tùng