Bến Tre thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2022

29/06/2022

Sáu tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bến Tre đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các văn bản được ban hành giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có cơ sở để triển khai thực hiện cụ thể và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở đạt kết quả tích cực, các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt yêu cầu đề ra.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm của việc triển khai thực hiện các đề án, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, tỉnh đã tiếp tục ban hành và đang triển khai thực hiện các đề án, chương trình PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cụ thể: Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”,  Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027.  Chương trình “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022-2027”. Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030. Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025. Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 20212030”…

 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2021 và năm 2022. Các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các chính sách, quy định về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới...

 

 Các hình thức PBGDPL có hiệu quả tiếp tục được duy trì thực hiện như: Hội nghị triển khai Luật; Ngày Pháp luật định kỳ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; họp báo; sinh hoạt đầu tuần, định kỳ; sinh hoạt hội; sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật; Bản tin chuyên ngành; chuyên mục truyền thông của các sở, ngành phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trang thông tin điện tử, hệ thống Ioffice; khai thác tủ sách pháp luật; tuyên truyền lưu động trên các tuyến giao thông, treo pano, băng ron, cấp phát tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền thông qua lồng ghép hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền miệng tại cuộc họp Tổ nhân dân tự quản; Bản tin sinh hoạt nội bộ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã lập các trang mạng xã hội như zalo, facebook để tuyên truyền những nội dung pháp luật có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. 

 

Việc thực hiện công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường cũng được quan tâm thực hiện. Trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”. Công tác PBGDPL trong nhà trường được thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp với từng cấp học. Các nhà trường đã chủ động tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật vào kế hoạch dạy học chính khóa các bộ môn có liên quan như: Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Lịch sử. Hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với các cấp học như: Sinh hoạt ngoại khóa; thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân; xây dựng các góc tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan; chương trình phát thanh măng non; đối thoại về pháp luật giữa Hiệu trưởng và học sinh của nhà trường. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về an toàn giao thông, bạo lực học đường, hôn nhân và gia đình, bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.

 

Việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình cũng được quan tâm thực hiện tốt. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1052/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình; trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện hoặc lồng ghép thực hiện theo Kế hoạch năm của từng đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về hôn nhân và gia đình được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như: Họp báo đầu tuần, sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ; sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, thông qua hệ thống panô, áp phích, loa truyền thanh; các chương trình Pháp luật và đời sống, tư vấn Pháp luật trực tiếp, trực tuyến, trả lời thư; tổ chức cuộc thi, tập huấn; in ấn và phát hành tờ bướm, tờ gấp; đăng tin, bài viết về tuyên truyền các quy định về hôn nhân và gia đình thông qua các Trang Thông tin điện tử, Fanpage của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Đại biểu thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và cờ bạc.

 

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được tăng cường. UBND các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 986 tổ hòa giải với hơn 7.600 hòa giải viên. Các huyện, thành phố đều đạt tỷ lệ hòa giải thành trên 86%, tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh đạt 92,7%.

 

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương về công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện và chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện tại địa phương. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và đã công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 với 156/157 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 99,4% (tăng so với năm 2020 (97,45%); 01 xã không đạt nguyên nhân là do có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật do có sai phạm. Công tác đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tăng.

 

Từ những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và các văn bản của địa phương triển khai thực hiện Quyết định này.

 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và Hòa giải viên, xây dựng đội ngũ Hòa giải viên có kỹ năng, nghiệp vụ, uy tín, am hiểu pháp luật, phong tục tập quán để thuyết phục, hòa giải có chất lượng. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; đảm bảo hỗ trợ đầy đủ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản liên quan. Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục thực hiện tham mưu, tư vấn UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

Diễm Phúc (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)