Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Huyện uỷ Ba Tri tổ chức hội nghị tọa đàm thực trạng và giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU

17/11/2023

Ngày 16/11/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Huyện ủy Ba Tri tổ chức Hội nghị tọa đàm thực trạng và giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ”.

Chủ trì Hội nghị toạ đàm

 

Đồng chí Cao Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri chủ trì Hội nghị toạ đàm. Tham dự có đại biểu đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực và Trưởng ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, các ban, ngành, đại diện thường trực đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn của huyện Ba Tri.

 

Phát biểu tại Hội nghị toạ đàm, đồng chí Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri cho biết, qua gần 03 năm quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác xây dựng con người phát triển toàn diện gắn với với xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ và môi trường văn hóa lành mạnh được củng cố, nâng lên. Hệ giá trị con người Bến Tre hình thành cơ bản với các đức tính: Yêu nước, yêu quê hương, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, tự tin, có khát vọng vươn lên, kính trên, nhường dưới, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc; có trách nhiệm với xã hội, chia sẻ cộng đồng và ý thức chấp hành pháp luật. Công tác xây dựng gia đình được tập trung thực hiện với các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

 

Tuy nhiên, một số giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, của địa phương, của gia đình có nguy cơ bị xói mòn; một bộ phận người dân, nhất là người trẻ còn tự mãn, ỷ lại, trông chờ, tinh thần trách nhiệm không cao, thiếu chủ động sáng tạo trong học tập, lao động, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm dẫn đến vi phạm pháp luật; quan hệ gia đình chưa thật sự bền vững,… Vì vậy, hội nghị toạ đàm nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy, từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

 

Tại hội nghị toạ đàm, ban tổ chức đã nhận được 24 tham luận, trong đó, có 11 tham luận và 04 ý kiến thảo luận của các đơn vị, địa phương phát biểu trực tiếp tại Hội nghị. Các đại biểu đã phản ánh khá toàn diện kết quả công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy; đánh giá thực chất kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, rút ra kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU trong thời gian qua; đề ra những giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trong đó, đã tập trung làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa gia đình, trọng tâm là gia đình hạnh phúc, tiến bộ; xây dựng văn hoá chính trị trong hệ thống chính trị; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội trong thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị toạ đàm

 

Để việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy trong thời gian tới, đồng chí Cao Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 05-NQ/TU đề ra; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ 09 nhiệm vụ giải pháp về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Gắn việc thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU với nghị quyết của đơn vị, địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Đồng Khởi mới.

 

Tập trung tuyên truyền 10 giá trị cốt lõi xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ; gắn tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khoá XI về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hoá, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” thực hiện nghị quyết, kế hoạch, đề án của địa phương, ngành trong đó có Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Cao Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị phát biểu kết luận Hội nghị toạ đàm

 

Phát huy hơn nữa vai trò ngành giáo dục trong giáo dục kiến thức, đạo đức, nhân cách, kỹ năng trong nhà trường, ngoài xã hội; duy trì, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động xây dựng gia đình, xây dựng đời sống văn hoá, đưa Nghị quyết 05 đi vào cuộc sống bằng việc làm, hành động thiết thực.

 

Xác định văn hoá là nền tảng tinh thần, động lực để phát triển xã hội, đẩy mạnh việc bảo tồn, khai thác yếu tố truyền thống và những cái hay, cái mới phù hợp văn hoá dân tộc để phát huy, góp phần xây dựng chuẩn mực phù hợp truyền thống và xu thế chung; tăng cường đầu tư cho hoạt động xây dựng văn hoá, con người, gia đình tương ứng với đầu tư phát triển kinh tế cả về ngân sách và nhân lực.

 

Kịp thời phát hiện, lan toả hiệu quả các tổ chức, cá nhân điền hình, mô hình hay, hiệu quả, cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 05; tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, địa phương tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, toạ đàm về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ để tuyên truyền, giáo dục truyền thống, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả.

 

Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của ngành chức năng, người đứng đầu của đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU; cấp ủy, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa trách nhiệm bằng chương trình, kế hoạch góp phần gắn kết trách nhiệm toàn xã hội, tạo ra xung lực chính trị mới, đồng thuận, quyết tâm thực hiện “xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ” đạt mục tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

 

 

Tôn Đức Tài