Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Phú Sơn

13/11/2023

Chiều ngày 10/11/2023, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ do đồng chí Cao Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng uỷ xã Phú Sơn (Chợ Lách) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Trần Văn Ngon, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phú Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại buổi làm việc

 

Đảng uỷ xã Phú Sơn có 11 chi bộ với 192 đảng viên, trong đó, có 03 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, toàn diện. Thời gian qua, Đảng uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 272-QĐ/TU của Tỉnh uỷ và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình địa phương, cụ thể như: “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tuỵ với Nhân dân, trung thực, liêm khiết”,… Công tác biểu dương, khen thưởng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện tốt. Qua 2 năm thực hiện có 07 tập thể, 33 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, trong đó đề nghị huyện biểu dương 01 tập thể, 01 cá nhân năm 2022; công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề luôn được quan tâm.

 

Bên cạnh đó, Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát nội dung phương châm “Hai chân - Ba mũi” được nêu trong Chỉ thị, việc thực hiện phương châm “học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình” đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ theo Quy định số 272-QĐ/TU của Tỉnh uỷ.

 

Tuy nhiên, nội dung đăng ký thực hiện của một số tập thể, cá nhân còn chung chung, chưa sát với nhiệm vụ được giao; công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được quan tâm đúng mức; việc triển khai thực hiện phương thức thi đua “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình” giữa gia đình với gia đình, tổ nhân dân tự quản với tổ nhân dân tự quản, ấp với ấp,… chưa rõ, lúng túng; công tác tuyên truyền phổ biến Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề hàng năm chưa sinh động, còn chậm.

 

Đồng chí Cao Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đề nghị Đảng uỷ xã Phú Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu và thực hiện có kết quả cụ thể Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 272-QĐ/TU, ngày 22/10/2021 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương.

 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TU để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thật sự“Hiểu đúng - Nhận thức sâu - Đồng thuận cao - Tích cực hưởng ứng thực hiện”; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình và chú trọng phương thức thi đua “xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt điển hình” theo phương thức dọc và ngang.

 

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát hiện, biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến, khắc phục những hạn chế khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả; chú trọng khai thác, phát huy tốt thế mạnh của tổ tuyên truyền, mạng xã hội, các nhóm zalo,...

 

Tôn Đức Tài