Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024

07/03/2024

Ngày 6-3-2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Tham dự, có Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng - Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

Đại biểu các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tham luận

Đại biểu các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tham luận

 

Theo đánh giá chung, năm 2023, công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm, đạt được nhiều kết quả. Hội đồng PBGDPL các cấp đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong Nhân dân. Công tác hòa giải được các ngành, các cấp quan tâm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tỷ lệ hòa giải thành được giữ vững với kết quả cao (đạt trên 93%). Tổ chức thành công hội thi “Hòa giải viên giỏi” cấp huyện, tỉnh, trao đổi được nhiều kinh nghiệm công tác.

 

Công tác đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện đúng theo quy định, góp phần xây dựng thành công các xã nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 156/157 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 99,36%).

 

Đại biểu dự hội nghị thảo luận nhiều nội dung liên quan về kết quả thực hiện các chương trình, đề án PBGDPL: Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027; đánh giá qua 1 năm “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028”; hiệu quả các hình thức PBGDPL được triển khai tại cơ quan, đơn vị; những thuận lợi, khó khăn trong việc duy trì các mô hình, câu lạc bộ về pháp luật; công tác rà soát, củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL thông qua hoạt động tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; mô hình hay về hoạt động hòa giải ở cơ sở; nâng cao kỹ năng, kiến thức pháp luật cho lực lượng hòa giải viên; công tác xây dựng và cụ thể hóa kế hoạch PBGDPL của các đơn vị, địa phương.

 

Đại biểu kiến nghị nhiều nội dung công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL trong thời gian tới: Hỗ trợ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền trong thanh thiếu niên, học sinh; công tác ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở… Đại biểu đề nghị thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng và tăng mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho các tổ hòa giải ở cơ sở.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả phối hợp tuyên truyền, PBGDPL của các thành viên cùng các ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh. Trong đó, có nhiều hoạt động nổi bật và sử dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và các đề án về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác PBGDPL năm 2024. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở; hoàn thiện tủ sách pháp luật điện tử…

 

Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thực hiện nghiêm, đúng quy định tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình; 100% các cơ quan thành viên Hội đồng xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2024 và hoàn thành trong tháng 3-2024.

Nguồn: baodongkhoi.vn