Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

20/06/2022

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức ngày tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022.

Thời gian: Ngày 24/6/2022 (thứ Sáu), bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút.

 

Địa điểm: Tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (số 600-B9, đường Nguyễn Thị Định, Khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre).

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mời: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri dự tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

 

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi tiếp dân (bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

 

Văn phòng Tỉnh ủy trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện.

 

File toàn văn

Ban biên tập