Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính

22/03/2024

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đạt được những kết quả khá toàn diện và nổi bật, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Trong quý I năm 2024, UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu UBND đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đối với các lĩnh vực CCHC trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, bảo đảm đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định.

 

Một số kết quả nổi bật

 

Từ đầu năm 2024 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 51 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC), tổng số 254 TTHC (trong đó: ban hành mới 72 TTHC; sửa đổi, bổ sung 91 TTHC; thay thế 23 TTHC; bãi bỏ 68 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. Cập nhật, công khai 182 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Chuyên mục Cải cách TTHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

 

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024; kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2024; công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2024... Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

 

Qua theo dõi, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy trình giải quyết TTHC và thời gian quy định; đa số hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn.

 

Tỉnh đã triển khai cung cấp 1.475/1.794 dịch vụ công trực tuyến - DVCTT (gồm: 928 DVCTT toàn trình và 547 DVCTT một phần) đạt 82%, đã tích hợp được 1.241/1.475 DVCTT lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 84%. Từ ngày 1-1 đến 7-3-2024, toàn tỉnh có 244/1.475 DVCTT có phát sinh hồ sơ, tổng số hồ sơ của các DVCTT được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử là 27.672 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 23.018 hồ sơ, đạt 83%/tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử. Tổng số giao dịch thanh toán trực tuyến thành công qua nền tảng Payment Platform trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 10.943 giao dịch, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 46%.

 

UBND tỉnh cũng đã ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ (Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền) cấp chứng thư số chuyên dùng cho 495 tổ chức, 2.246 cá nhân (bao gồm chứng thư số cấp cho cán bộ phụ trách bộ phận một cửa các cấp) và cấp phôi SIM PKI có tích hợp chữ ký số cho 210 cá nhân để thực hiện ký số trên thiết bị di động nhằm đáp ứng nhu cầu ký số văn bản điện tử và công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

 

Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, trong quý II năm 2024, UBND tỉnh sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện công tác CCHC; hoàn thành việc xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính; thực hiện kiểm tra CCHC, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra.

 

Tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND và UBND trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thẩm định, góp ý dự thảo VBQPPL theo quy định; tự kiểm tra 100% VBQPPL do UBND cùng cấp ban hành và kiểm tra 100% VBQPPL do HĐND, UBND cấp dưới gửi đến theo đúng quy định.

 

Theo dõi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan hoạt động kiểm soát TTHC trong năm 2023; kiểm soát chất lượng TTHC và ban hành quyết định công bố danh mục TTHC của các cơ quan, đơn vị gửi trình; cập nhật và công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, chuyên mục cải cách TTHC; tiếp nhận, chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC theo quy định; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh…

 

Bên cạnh, tăng cường rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm và trình phê duyệt vị trí việc làm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

 

Ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức vụ cán bộ và chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công khẩn trương xây dựng, tham mưu trình ban hành danh mục dịch vụ công; định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở để triển khai công tác đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước…

 

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện đúng quy định. Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong quý I năm 2024 là 10, trong đó, số tiếp nhận mới trong kỳ là 10, số từ kỳ trước chuyển qua là 0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính là 10, đã xử lý 10 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

 

Nguồn: baodongkhoi.vn