Kết quả qua 01 năm triển khai thực hiện Chương trình số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật

04/08/2022

Ngày 18/01/2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 26/7/2021 thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật (gọi tắt Chương trình số 13-CTr/TU). Qua 01 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát.

Sau khi tiếp thu Chương trình số 13-CTr/TU, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai quán triệt và chỉ đạo phổ biến đến chi bộ, đồng thời xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình số 13-CTr/TU vào nghị quyết hàng năm của cấp ủy. Qua triển khai, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy được nâng lên, thống nhất cao với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra, xác định thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thường xuyên: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 08/4/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng; tập trung triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2022 của Tỉnh ủy: “Phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước”. Cụ thể hóa thực hiện Quy định số 272-QĐ/TU, ngày 22/10/2021 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá trách nhiệm nêu gương; xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và Nhân dân để lãnh đạo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, Kết luận số 01-KL/TW và các quy định, kết luận có liên quan khác về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII; kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Lãnh đạo đổi mới, ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức, hành động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, làm hạn chế tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phòng ngừa vi phạm: triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, lãnh đạo Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt kế hoạch giám sát, tập trung giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện đạo đức, văn hóa công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ, quy chế dân chủ cơ sở,…

Thực hiện tốt phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới gia đình”, tiếp tục chỉ đạo nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 17/4/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên và người đứng đầu, kịp thời chấn chỉnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng sa sút, yếu kém.

Thực hiện phương châm “Lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra, giám sát nội dung đó”, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục ban hành chương trình kiểm tra, giám sát có tính liên thông, tích hợp nhiều nội dung trong cùng một chuyên đề để tạo sự tương tác, đồng bộ, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, tích cực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo và tham mưu triển khai, thực hiện các chuyên đề, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Tiếp tục đổi mới nội dung, đối tượng, phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của Trung ương. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện thường xuyên, toàn diện, bảo đảm dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, ngoại lệ, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp ủy trong quản lý đảng viên.

Nhìn chung, qua 1 năm thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết hàng năm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đa số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nhận thức mục tiêu, nhiệm vụ kéo giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật là nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Các cấp ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong công tác, sinh hoạt, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đảng viên; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiều chi bộ đạt trong sạch vững mạnh toàn diện. Tính đến ngày 15/6/2022 có 184/966 chi bộ ấp, khu phố được công nhận trong sạch vững mạnh toàn diện, đạt 18,47%. Xây dựng được nhiều mô hình Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và công tác.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn diện, xử lý khá kịp thời các trường hợp đảng viên vi phạm; nội dung kiểm tra có tập trung vào nội dung công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm. Tăng cường công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với cơ quan tham mưu cấp ủy thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU vẫn còn một số hạn chế nhất định. Công tác triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 13-CTr/TU vào chương trình, kế hoạch năm của một số cấp ủy cơ sở còn chậm; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa thường xuyên. Công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, thường tập trung ở tổ chức đảng nơi đảng viên công tác, chưa có sự phối hợp thường xuyên giữa cấp ủy nơi công tác và cấp ủy nơi đảng viên cư trú; nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa bám sát với chức trách, nhiệm vụ được phân công, chưa thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên để xây dựng, rèn luyện, phấn đấu; thiếu kiểm tra kết quả thực hiện thường xuyên; chậm khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Một số cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, nhất là nắm tình hình, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa vi phạm. Số đảng viên vi phạm xử lý kỷ luật tăng 11,7% so cùng kỳ (số liệu được tính từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022); có trường hợp chậm xử lý kỷ luật đảng viên, để kéo dài thời gian và xem xét thi hành kỷ luật không đúng thẩm quyền. Tình hình đảng viên buông bỏ công tác, không sinh hoạt Đảng và xin ra khỏi Đảng vẫn còn ở mức cao. 

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình số 13-CTr/TU về thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu, rộng và thực hiện có hiệu quả Chương trình số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung 07 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thường xuyên, 07 nhiệm vụ, giải pháp để phòng ngừa vi phạm và 03 nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay. Trong đó, có một số nhiệm vụ, giải pháp mang tính chế tài vi phạm đủ mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để làm thay đổi nhận thức mới, hành động quyết liệt, thật sự có tác dụng, hiệu quả trước mắt và lâu dài.

Thứ hai, kết hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhất là Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra, kiểm toán; quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cao về tham nhũng; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 18/01/2021 về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 09/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, các quy định khác về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để tạo sự đồng bộ, quyết liệt, nâng cao hiệu quả.

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chú ý việc “làm theo” với nội dung sát hợp với từng cá nhân, tổ chức đảng cụ thể.

Thứ tư, đổi mới, tăng cường công tác quản lý đảng viên tại chi bộ và nơi cư trú; thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nắm chắc về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệm vụ được phân công, mối quan hệ trong, ngoài cơ quan và với Nhân dân nơi cư trú, nhất là diễn biến tư tưởng, ý thức chấp hành chế độ sinh hoạt, điều kiện, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ của đảng viên, kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc, sai sót để góp ý sửa chữa, uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục. Kịp thời chấn chỉnh, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng sa sút, yếu kém, có dấu hiệu mất đoàn kết; vi phạm quy trình công tác cán bộ (đề bạt, bổ nhiệm, phân công đúng năng lực, sở trường); phân công nhiệm vụ đảng viên cụ thể, phù hợp với khả năng, sở trường để phát huy trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tập trung lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín,...để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm. Kết hợp kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp với tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy theo quy định.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực hoặc có nhiều khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài; đồng thời giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Diễm Phúc (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)