Hội nghị triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022

14/07/2022

Sáng ngày 13/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Võ Thành Đô, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Trọng Tâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành trong khối thông tin, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ban tuyên giáo các cấp đã tập trung triển khai, quán triệt chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và cụ thể hoá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, cụ thể hoá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết được nâng lên, đi vào thực chất, phù hợp với thực tiễn và đúng tiến độ đề ra. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nội bộ và Nhân dân ngày càng hiệu quả, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ vững ổn định tư tưởng trong xã hội.

 

Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822-2022); kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; hướng dẫn, định hướng tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; về thông tin đối ngoại, về biển, đảo; định hướng, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2022. Biên soạn nội dung, hướng dẫn học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

 

Công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch địch được thực hiện thường xuyên, nâng cao chất lượng góp phần tạo sự chuyển biến nhận thức trong nội bộ và Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Công tác tuyên truyền, văn hoá văn nghệ; công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Công tác khoa giáo đạt nhiều kết quả quan trọng;  công tác xây dựng đời sống văn hóa, gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai thường xuyên; các hoạt động thể thao được chuẩn bị nghiêm túc tạo được sự lan tỏa trong Nhân dân góp phần thực hiện hoàn thành 6 chỉ tiêu “Đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng”.

 

Tuy nhiên trong 6 tháng qua, chất lượng, hiệu quả trong học tập, quán triệt, cụ thể hoá tổ chức thực hiện nghị quyết ở cấp cơ sở còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xây dựng nội dung, tiêu chí đánh giá thi đua ở các địa phương, đơn vị theo phương thức thi đua học tập “điển hình”; bắt kịp “điển hình”; vượt qua “điển hình” tại từng cơ quan, đơn vị chưa được cụ thể. Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” chưa thật sự sâu rộng trong hệ thống chính trị, chưa đi vào chiều sâu, còn nặng hình thức, nhất là ở cơ sở. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu sáng tạo, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa thể hiện quyết tâm hành động để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá sâu những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và đề xuất nhiều giải pháp hay, cách làm mới về công tác tuyên giáo  trong  tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân thực hiện chủ đề năm 2022 “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Tỉnh ủy.

 

Định hướng công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Võ Thành Đô, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo, các ngành tập trung tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khoá XIII, Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân;  tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt sâu chủ đề năm 2022 “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.

 

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tai, chân, miệng, bệnh  dại. Tập trung tuyên truyền thi đua “Đồng khởi mới”, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, các công trình dự án của tỉnh. Nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội liên quan đến việc triển khai nghị quyết, đặc biệt là các vấn đề cán bộ đảng viên, Nhân dân băn khoăn còn ý kiến trái chiều.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô định hướng công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022

 

Tham mưu triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, Kết luận số 21-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm 2022: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở ngành trong Khối khoa giáo, khối thông tin trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận thực hiện các công trình dự án lớn của tỉnh, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp thu lắng nghe ý kiến Nhân dân, thay đổi hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nội dung, đối tượng tuyên truyền. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Tôn Đức Tài