Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân

03/03/2020

Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân

Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII ban hành ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28-NQ/TW), đặt ra mục tiêu giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.

​​

Truyền thông nâng cao nhận thức cán bộ và nhân dân về BHXH, BHYT

Tại Bến Tre, đặc biệt từ sau khi Nghị quyết 28-NQ/TW ra đời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn thể tập trung tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, ý nghĩa trụ cột quan trọng của chính sách BHXH trong hệ thống an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các Ngành có liên quan, đảm bảo tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh, phấn đấu tăng tỷ lệ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, từng bước góp phần khẳng định vị trí vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về BHXH một cách nghiêm túc, sâu rộng, đồng bộ, qua đó giúp cán bộ, nhân dân nắm được những nội dung cơ bản của việc cải cách chính sách BHXH. Cụ thể sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 06/6/2018, Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 31/7/2018 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và cụ thể hoá Nghị quyết sát với tình hình thực tế tại địa phương. BHXH tỉnh và các Ngành liên quan chủ động xây dựng các quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH. Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách BHXH ở tất cả các cấp, ngành, đoàn thể và các đơn vị được triển khai, thực hiện đồng bộ, nhất là tại các doanh nghiệp nợ đóng BHXH kéo dài hoặc các doanh nghiệp trốn đóng BHXH, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Việc giải quyết chế độ chính sách BHXH của người lao động được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn tạo được sự hài lòng của người tham gia.

Hiện nay, số lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH đã được cắt giảm từ 115 bộ thủ tục xuống còn 28 bộ thủ tục (giảm trên 75%); thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày xuống còn 05 ngày, thẻ BHYT từ 07 ngày xuống còn 05 ngày (riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định), các loại hồ sơ đổi, cấp lại thẻ BHYT được thực hiện và trả kết quả cho người dân ngay trong ngày làm việc. Ngành BHXH đã triển khai 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4). Riêng tại Bến Tre, năm 2019  tỷ lệ giao dịch hồ sơ điện tử đạt 93,75% so với tổng số hồ sơ theo quy định phải giao dịch điện tử. Theo Báo cáo số 1756/BC-SNV ngày 12/9/2019 của Sở Nội vụ về kết quả xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018, BHXH tỉnh đạt tỷ lệ 98,18% mức độ hài lòng của người dân, tổ chức (đạt mức trên 80% so với mục tiêu Nghị quyết).

Tính đến cuối tháng 01/2020, số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 12,88%, chiếm 36,8% mục tiêu Nghị quyết; số người tham gia BHXH tự nguyện gần 4.000 người chiếm 0,5%lao động trong độ tuổi, đạt 50% mục tiêu Nghị quyết; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 90.000 người đạt tỷ lệ 11,17% lực lượng lao độ trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm gần 40% mục tiêu Nghị quyết. Có gần 15.000 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ước chiếm khoảng 47,93% số người sau độ tuổi nghỉ hưu, vượt 2,93% mục tiêu Nghịquyết.

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, song vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Trong đó, phải kể đến tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động chưa thấy được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt Luật Lao động và Luật BHXH; Luật BHYT, cũng như chưa quan tâm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Theo thống kê của cơ quan Thuế, tính đến cuối năm 2019 có khoảng 640 doanh nghiệp chưa đăng ký tham gia BHXH cho người lao động. Cùng với đó là tình trạng nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động với số lượng lớn, nhưng cố tình trốn đóng BHXH, hoặc chỉ đóng với hình thức để đối phó với các đoàn thanh tra. Một số doanh nghiệp cố tình nợ hoặc chiếm dụng tiền BHXH, BHYT của người lao động. Tính đến tháng 12/2019, tiền nợ BHXH, BHYT và BHTN của doanh nghiệp là 59,266 tỷ đồng, chiếm 2,23% so với dự toán thu năm 2019.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một số tập thể và cá nhân về thực hiện BHXH chưa thật sự đầy đủ. Sự quan tâm của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác BHXH chưa đúng mức; công tác nắm bắt dư luận, định hướng chính trị tư tưởng, đấu tranh, phản biện trước các quan điểm, thông tin, phát ngôn sai trái lệch lạc về chính sách BHXH còn hạn chế; chưa phát huy vai trò chủ động, tích cực và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị đối với công tác BHXH.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là “trụ cột” quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách BHXH chính là góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cần thiết, tập trung sức mạnh của hệ thống chính trị đối với công tác BHXH, trong đó chú trọng vai trò của các tổ chức đảng, chính quyền các cấp là mắc xích quan trọng để đẩy lộ trình tiến tới BHXH toàn dân theo định hướng mới của Đảng./.

Tuyết Vi

Tuyết Vi