Chợ Lách phát huy tinh thần tiến công trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

25/07/2022

“Tiếp tục phát huy tinh thần tiến công, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao”. Đó là quan điểm chỉ đạo của Huyện uỷ Chợ Lách trong Nghị quyết xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Chính “Tinh thần tiến công” đã giúp huyện xây dựng thành công huyện NTM trước đây, thì nay, một lần nữa được phát huy mạnh mẽ trong xây dựng huyện NTM nâng cao.

Lễ công bố xã Vĩnh Thành đạt chuẩn NTM nâng cao

Qua quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Lách đã không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã, huyện NTM. Từ đó, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, kinh tế tăng trưởng khá (bình quân 10,25%/năm), các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh, quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, diện mạo nông thôn thật sự đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Huyện đã có 10/10 xã đạt chuẩn NTM, nhiều tiêu chí đạt vượt so với Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 như các tiêu chí: điện, trường học, tỷ lệ hộ nghèo,…và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; không nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

 

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao, huyện phải có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả của huyện đạt từ 95% trở lên, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mức đạt chuẩn theo các tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025. Việc xây dựng huyện đạt chuẩn NTM đã khó, việc phấn đấu về đích đạt chuẩn huyện NTM nâng cao càng khó hơn.

 

Do đó, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia từ huyện đến xã đã tập trung quán triệt cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nắm rõ tinh thần chỉ đạo, phân công rõ nhiệm vụ, đề ra giải pháp cho từng tiêu chí. Trong chỉ đạo, điều hành bám sát kế hoạch, tập trung thực hiện các tiêu chí nội lực, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, chọn thời điểm để thực hiện những công trình, phần việc cụ thể và có thời gian kết thúc rõ ràng. Từ đó, tạo thành nhiều phong trào, thu hút nhiều lực lượng tham gia và dồn sức cho tiêu chí nội lực, nhất là những tiêu chí bức xúc, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

 

Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Lách xác định xây dựng huyện NTM nâng cao là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để có được nhận thức đúng đắn và thống nhất trong hành động, vượt qua sự lơ là, sao nhãng sau khi đã đạt chuẩn huyện NTM, để người dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của mình trong thực hiện xây dựng 15 tiêu chí xã NTM nâng cao, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều phương thức đa dạng để người dân hiểu hơn về chủ trương, cơ chế, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng NTM nâng cao. Trong công tác dân vận, huyện luôn định hướng rõ nhiệm vụ của từng cấp từng ngành và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao. Lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” làm kim chỉ nam trong tổ chức và thực hiện. Phát huy nội lực, khai thác tối đa nguồn lực các thế mạnh sẵn có của địa phương, tận dụng sự hỗ trợ đắc lực của các cấp, các ngành, lấy nền tảng huyện đạt chuẩn NTM hiện có để bức phá phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM nâng cao.

Nhân dân chung sức tham gia xây mới các tuyến đường nông thôn

 

Với mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao, giải pháp thiết thực nhất ở thời điểm này chính là xây dựng địa phương thành trung tâm cây giống, hoa kiểng quốc gia, trái cây đặc sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản, tổ chức sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ, nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái miệt vườn. Triển khai thực hiện tốt Đề án “Tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và mặn xâm nhập. Xây dựng thành công Làng Văn hóa - Du lịch Chợ Lách là biểu trưng cho tính đặc thù của địa phương trong thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”, trở thành một trung tâm du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch huyện nhà. Qua đó nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chỉ tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 90 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%.

 

Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” đã khơi dậy niềm tự hào, sự đoàn kết, tạo động lực, tinh thần tiến công mạnh mẽ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Lách thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng huyện NTM nâng cao. Hiện toàn huyện có 04/10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao là Hưng Khánh Trung B, Vĩnh Thành, Phú Sơn và Sơn Định. 06 xã còn lại đạt từ 10-12 tiêu chí. Bình quân mỗi xã trong huyện đạt 12,9/15 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Việt Cường