Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân các xã An toàn khu

08/11/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành Công văn số 6784/UBND-KGVX ngày 04/11/2023 về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân xã An toàn khu theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Khám chữa bệnh cho người dân

 

Thực hiện Quyết định số 683/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu (ATK), vùng ATK trên địa bàn tỉnh Bến Tre, theo đó tỉnh Bến Tre có 11 xã gồm: xã An Phước, Phước Thạnh thuộc huyện Châu Thành; xã Thạnh Phong, Thạnh Hải, Giao Thạnh, An Nhơn, An Qui, An Điền, Mỹ An, An Thạnh thuộc huyện Thạnh Phú và xã Tân Phú Tây thuộc huyện Mỏ Cày Bắc là các xã ATK của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và công nhận huyện Thạnh Phú là vùng ATK của Trung ương đặt ở tỉnh Bến Tre.

 

Căn cứ Nghị định số 75/2023/NĐ-CP thì người dân các xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT sẽ được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

 

Như vậy, người dân hiện đang thường trú tại các xã An Phước, Phước Thạnh thuộc huyện Châu Thành, Thạnh Phong, Giao Thạnh, An Nhơn thuộc huyện Thạnh Phú, Tân Phú Tây thuộc huyện Mỏ Cày Bắc sẽ được ngân sách nhà nước đóng BHYT, thời điểm thực hiện cấp thẻ từ 01/11/2023.

 

Để kịp thời cấp thẻ BHYT cho người dân ở các xã ATK, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện Châu Thành, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc tiến hành quy trình tiếp nhận danh sách, thu, cấp mới, đổi thẻ BHYT cho người dân ở các xã ATK. Sở Tài chính Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời chuyển kinh phí cho BHXH tỉnh để cấp thẻ BHYT cho người dân ở các xã ATK. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc: khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã An Phước, Phước Thạnh, Thạnh Phong, Giao Thạnh, An Nhơn, Tân Phú Tây lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội huyện để kịp thời cấp, đổi thẻ BHYT. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp thẻ BHYT cho người dân các xã ATK.

 

Kim Châu