Bến Tre tăng cường hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và cơ quan nhà nước cùng cấp

09/11/2023

Quán triệt và thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW , ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh (Quyết định 238) và Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW ngày 26/1/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định 238, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát và Toà án nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp số 23-KHPH/BTGTU-HĐND-UBND-VKSND-TAND, ngày 24/3/2021 về phối hợp tuyên truyền thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn (Kế hoạch phối hợp số 23). Hằng năm, các ngành đều có xây dựng nội dung phối hợp để tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan nhà nước cùng cấp theo Quyết định 238. Các hoạt động phối hợp được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc đúng tinh thần quyết định, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

NHỮNG KẾT QUẢ SAU 3 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Việc thực hiện các nội dung phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan dân cử; cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ quan phối hợp đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, từng thời điểm để tập trung tuyên truyền hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức, phương pháp phù hợp; tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương gắn với các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch... của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Nổi bật là tuyên truyền phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong suốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tuyên truyền gắn với chủ đề hàng năm theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Tuyên Giáo phối hợp UBND tỉnh thông tin báo chí về kết quả khắc phục sự cố môi trường bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri

 

Hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Phối hợp với các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan tư pháp cùng cấp hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; tuyên truyền kết quả sau các kỳ họp và các Nghị quyết của HĐND ban hành tại các kỳ họp HĐND; tuyên truyền cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác an sinh xã hội... Kịp thời cung cấp những thông tin cần thiết về các dự án, đề án, kế hoạch, các mô hình kinh tế tiêu biểu, trong đó, tập trung vào các chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, gắn với các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, huyện liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hội đồng nhân dân tỉnh cung cấp thông tin về kết quả các kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp, báo cáo giám sát các chuyên đề, các nghị quyết của HĐND tỉnh, các công trình, dự án được quyết định chủ trương đầu tư để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, đồng thuận, ủng hộ việc triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo việc phối hợp cung cấp thông tin để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền. Bên cạnh đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, một số cơ quan, đơn vị kịp thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp nội dung thông tin, tuyên truyền một số công trình, dự án trọng điểm cùng với những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn đến năm 2025, tuyên truyền thực thi pháp luật. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, đối với các dự án đầu tư, các sở, ban, ngành tỉnh đã chủ động phối hợp trong việc thu thập ý kiến, tham vấn cộng đồng về tác động của dự án đến môi trường, xã hội; chủ động cung cấp thông tin về dự án cho các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư thực hiện dự án sau khi được phê duyệt. Chú trọng tuyên truyền về các dự án trọng điểm để vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện.

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, nghị quyết thi hành luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin giả, sai sự thật ảnh hưởng đến hoạt động tư pháp; duy trì mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan tư pháp và cơ quan cùng cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên trao đổi thông tin trong các cuộc họp giao ban khối Nội chính,…

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các đơn vị phối hợp tập trung thực hiện như thường xuyên tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật; phổ biến các văn bản pháp luật. Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng các hình thức như: Sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản, tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, xã, qua mô hình “Tiếng loa an ninh” và các mô hình “Dân vận khéo”, pa nô, áp phích, các buổi sinh hoạt trong trường học,... đẩy mạnh tuyên truyền qua các fanpage của địa phương, đơn vị.

Về giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm

Trong 3 năm qua, các cơ quan phối hợp tích cực triển khai thực hiện các nội dung được ký kết, công tác tuyên truyền được mở rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; các vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn cơ bản được phản ánh đầy đủ, khách quan, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí, kịp thời định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên. Trong công tác phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp các đơn vị từng lúc thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền, giáo dục thuyết phục, giải đáp được nhiều vấn đề mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không để xảy ra điểm nóng.  Đối với các vấn đề tiêu cực được báo chí phản ánh, mạng xã hội đăng tải liên quan đến các địa phương, ban tuyên giáo các huyện, thành phố kịp thời phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan nắm bắt, xác minh thông tin để báo cáo, đề xuất cấp ủy chỉ đạo, giải quyết hiệu quả.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các chính sách, quy định pháp luật giải quyết các vấn đề nổi cộm. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành đã phối hợp thành lập các tổ công tác trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh như phối hợp xử lý tình hình rác thải; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chăm lo sức khỏe của Nhân dân, ứng phó, kiểm soát dịch bệnh,... Thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân có đất bị thu hồi khi áp dụng các chính sách bồi thường; hỗ trợ, tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; phúc đáp các kiến nghị liên quan đến dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 và dự án Đường gom; giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức Họp báo báo chí xung quanh vấn đề rác thải, tổ chức đối thoại vấn đề rác thải; các kiến nghị liên quan đến hỗ trợ thiệt hại hoa màu, cống đập, thuê đường đi, giải quyết ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất than thiêu kết,...

Ban Tuyên Giáo phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin về công tác quản lý biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố trong công tác chuẩn bị cho các kỳ họp. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cử Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và đại diện các phòng, ban, ngành của huyện tham dự và có giải trình, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri góp phần giải đáp thắc mắc, ghi nhận các vấn đề cần phải xin ý kiến cấp trên, qua đó củng cố lòng tin của cử tri, Nhân dân vào Đảng, chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp tuyên truyền cũng còn một số hạn chế như việc trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị chưa được thường xuyên, chủ yếu là phối hợp lồng ghép trong công tác chuyên môn nghiệp vụ khi có vụ việc phát sinh. Công tác tổ chức quán triệt và cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết của Đảng ở cấp cơ sở, một số ngành còn lúng túng, đôi lúc còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên. Việc phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng ra đoàn viên, hội viên và Nhân dân có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu. Công tác phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm cũng còn hạn chế, quá trình xử lý các vụ việc phức tạp ở một số đơn vị, địa phương, có việc còn lúng túng, chưa thống nhất, hiệu quả chưa cao...

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định 238 và thực hiện tốt công tác phối hợp trong thời gian tới, Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và thực hiện nghiêm Quyết định 238, Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW, ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế số 238 của Ban Bí thư khóa XII và Kế hoạch phối hợp số 23. Phát huy vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 238. Các cơ quan phối hợp cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch phối hợp số 23, phối hợp tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, trong đó, chú trọng tuyên truyền các chính sách, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; thông tin kịp thời, đầy đủ về các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội triển khai trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, cần tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, lựa chọn lĩnh vực có nhiều ảnh hưởng, tác động trực tiếp, thường xuyên tới đời sống Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn; ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí, phát huy hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua mạng xã hội, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện các dự thảo chính sách, pháp luật mới được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau. Ngoài ra, cần đổi mới phương thức, công tác tuyên truyền, đối thoại với Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, phối hợp giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của Nhân dân từ cơ sở. Phát động, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, biểu dương các mô hình hiệu quả, tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác phối hợp để kịp thời lan toả, nhân rộng.

Thảo Vy – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy