Ba Tri tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư

01/11/2023

Ngày 31/10/2023, huyện Ba Tri tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư, khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn của huyện. Đồng chí Võ Văn Phê, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy đến dự.

Khen thưởng tập thể lập thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Kết luận của Ban bí thư

 

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI cho thấy, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, kết quả nổi bật qua 10 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW đó là: Đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Huyện đã chú trọng công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ngay từ khi Kết luận mới ban hành; đã thành lập nhóm Cộng tác viên dư luận xã hội huyện gồm 20 đồng chí được cơ cấu tại các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và 5 xã, thị trấn, đồng thời có ban hành quy chế hoạt động. Lực lượng cộng tác viên đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, tổ chức tuyên truyền, định hướng, nắm bắt thông tin, diễn biến tâm trạng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và xử lý nhanh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

 

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ động tham mưu giúp Huyện ủy thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội. Hàng năm, có tổ chức hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác, nắm bắt dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cơ sở. Chỉ đạo bộ phận, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực, chủ động trong việc đổi mới nội dung, phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội trong huyện.

 

Việc nắm bắt, tổng hợp, phản ánh, định hướng dư luận xã hội được duy trì thường xuyên, thông qua họp giao ban hàng tháng, qua báo cáo từ cơ sở, qua báo chí và phản ánh trực tiếp của người dân. Qua tổng hợp, xử lý, hàng năm đã có nhiều vấn đề dư luận nổi cộm, bức xúc, thiết thực được chuyển đến các cơ quan chức năng, các địa phương xem xét, kiểm tra, thẩm định và thông tin phản hồi, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời chỉ đạo, giải quyết, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội, góp phần quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

 

Việc tổ chức điều tra thăm dò dư luận xã hội cũng được chú trọng. Hàng năm, có chọn nội dung, chủ đề để tiến hành điều tra đảm bảo sát thực tế, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong 10 năm qua đã tổ chức 9 cuộc điều tra; phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều tra 2 cuộc. Kết quả các cuộc điều tra dư luận đều phản ánh trung thực, khách quan quá trình tổ chức triển khai, thực hiện các các chủ trương, nghị quyết của Đảng và những nhiệm vụ chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt, qua tổng hợp điều tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

 

Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phê, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được. Đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhất là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội: Công tác dư luận xã hội phải gắn liền với công tác tư tưởng; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chịnh trị - xã hội các cấp về vai trò, vị trí, chức năng và sự cần thiết phải nắm bắt dư luận xã hội; cấp ủy các cấp phải chỉ đạo, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng để có biện pháp giải quyết kịp thời đúng đắn các vấn đề bức xúc nảy sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội. Xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội và cộng tác viên; tổ chức các cuộc điều tra nắm bắt dư luận xã hội.

 

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư, khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

 

Trần Xiện