5 huyện đã tổ chức đại hội điểm cấp xã Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029

15/01/2024

Thực hiện Kế hoạch số 474/KH-MTTQ-BTT, ngày 14-7-2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đến thời điểm hiện nay, Đại hội xã điểm của tỉnh (Thành An) đã được tổ chức vào ngày 4, 5-1-2024. Đại hội huyện điểm Mỏ Cày Bắc sẽ diễn ra vào ngày 11, 12-4-2024. Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh là 2,5 ngày, dự kiến giữa tháng 8-2024.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã An Định Mỏ Cày Nam.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã An Định Mỏ Cày Nam.

 

Thời gian đại hội điểm cấp xã của các huyện, thành phố bắt đầu từ ngày 9-1 đến ngày 31-1-2024; đại hội cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3-2024, cấp huyện sẽ hoàn thành trong tháng 6-2024. Riêng Phường 7 và xã Bình Phú (TP. Bến Tre), xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách) hoàn thành trong tháng 4-2024. Hiện nay, các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri đã tổ chức đại hội điểm cấp xã của các huyện.

 

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp giúp công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 cơ bản đảm bảo theo tiến độ. Việc triển khai, hướng dẫn cụ thể các văn bản của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh được ban hành đầy đủ, kịp thời giúp MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai công tác tổ chức đại hội đạt hiệu quả.

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng lịch công tác đại hội, trong đó đề ra nội dung công việc, thời gian hoàn thành, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Từng tiểu ban bám sát lịch công tác đại hội thực hiện đạt hiệu quả, thường xuyên họp Ban Thường trực và các tiểu ban để kiểm tra tiến độ công việc.

 

Công tác phối hợp trong lãnh chỉ đạo đại hội được tập trung thực hiện. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động làm việc với Thường trực các huyện ủy, thành ủy để kịp thời nắm tình hình lãnh, chỉ đạo và tiến độ triển khai thực hiện công tác Đại hội Mặt trận các cấp trong tỉnh; qua đó giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lãnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội sâu sát. Công tác phối hợp lãnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội xã điểm của tỉnh được tập trung thực hiện, đạt hiệu quả.

 

 

Nguồn: baodongkhoi.vn