Thông tin chuyên đề: Kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn trên thế giới và một số khuyến nghị đối với Việt Nam

Văn phòng Trung ương Đảng

20-TTCĐ/VPTW

20/03/2023

20/03/2023

Văn phòng Tỉnh ủy

Thông tin chuyên đề: Kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn trên thế giới và một số khuyến nghị đối với Việt Nam