Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bến Tre

UBND Tỉnh Bến Tre

425-TB/TU

09/03/2020

Bùi Văn Bia

09/03/2020

Tỉnh ủy Bến Tre

Lĩnh vực 1

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bến Tre