Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tỉnh ủy Bến Tre

233-KH/TU

26/02/2020

Trần Ngọc Tam

26/02/2020

Ban biên tập

Lĩnh vực 1

Kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng