Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương

369-KH/BTGTW

18/02/2020

Võ Văn Thưởng

18/02/2020

Ban biên tập

Lĩnh vực 1

Kế hoạch

Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.