​Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

08-HD/UBKTTW

14/02/2020

Bùi Thị Minh Hoài

14/02/2020

Tỉnh ủy Bến Tre

Lĩnh vực 1

Hướng dẫn

​Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.